بررسی رابطه بین شیوه های آموزش وپرورش وتوانمندسازی دانش آموزان در مدارس تخصصی ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 17

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RTTCH02_1654

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1403

Abstract:

تحولات جامعه و پیشرفت های فناوری نیازمند به تغییر در سیاست ها و شیوه های آموزش و پرورش است. مدارس تخصصی ابتدایی به عنوان یکی از ابزارهای موثر در توانمندسازی دانش آموزان پیشنهاد می شوند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین شیوه های آموزش و پرورش در مدارس تخصصی ابتدایی و توانمندسازی دانش آموزان انجام شده است.در این مقاله، ابتدا شیوه های آموزشی و پرورشی مورد استفاده در مدارس تخصصی ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته و سپس اثرات مستقیم و غیرمستقیم این شیوه ها بر توانمندسازی دانش آموزان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از روش های تحقیق کمی و کیفی بهره گرفته شده و داده ها با استفاده از ابزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.نتایج نشان می دهند که شیوه های آموزش و پرورش مورد استفاده در مدارس تخصصی ابتدایی می توانند به طور معناداری توانمندی های دانش آموزان را افزایش دهند. عوامل مهمی همچون انعطاف پذیری در شیوه های آموزشی، مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند یادگیری و توجه به نیازهای فردی هر دانش آموز، به عنوان عوامل موثر در افزایش توانمندسازی آنان شناخته شده اند.در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و مدیران آموزشی با توجه به نتایج این تحقیق، شیوه های آموزش و پرورش را با رویکردی توانمندسازی گرا در مدارس تخصصی ابتدایی اجرا کنند تا اثربخشی فرآیند آموزش و یادگیری در این مدارس بهبود یابد و دانش آموزان با توانمندی های بیشتری به جامعه ارائه شوند.

Authors

مینا بهرامی

کارشناسی