بررسی تاثیر فرهنگ ایرانی - اسلامی در شهرسازی دوره معاصر(نمونه موردی: شهر کرمان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN12_030

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

هر از دیرباز تا کنون شهر خواستگاه فرهنگ و ارزش های انسانی بوده و بخشی از این فرهنگ و ارزش هایاخلاقی در قالب ساخت و سازمان فضایی شهر نمود پیدا کرده است. شهرهای امروزی با تغییرات فرهنگی بارزیمواجه هستند که از عوامل متعددی نشات گرفته است؛ یکی از این عوامل، شکل شهر است که بر رفتار مردم و باثابت شدن این رفتارها در طول زمان بر فرهنگ آن ها تاثیرگذار بوده است. در حقیقت ساختار و ظاهر شهرهایکنونی با فرهنگ گذشته ایران تفاوت بارزی دارد که این تفاوت، در برخی موارد آثار واضحی را در مسائلفرهنگی دربرداشته است. فرهنگ ایرانی اسلامی همان فرهنگ متعالی اسلامی است که در روح و کالبد فرهنگایران زمین دمیده شده و متناسب با تاریخ، جغرافیا، مذهب و زبان در چند قرن گذشته تکامل یافته است. هدفاین مقاله بررسی تاثیر فرهنگ ایرانی- اسلامی در شهرسازی دوره معاصر(یکصدسال اخیر) در شهر کرمان است.روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است که می توان با بررسی آراء و نظریات صاحبنظران و تحلیل آن ها به مبانیو اصول مورد نیاز دست پیدا کرد. در نتیجه بر اساس تحلیل های انجام شده فرهنگ در ساخت شهرهای ایرانی اسلامی قبل از اسلام، تحت تسلط نظام اجتماعی و الگوهای پارسی، هلنی و پارتی، ریخت شناسی خاصی بانمودی طبقاتی را ایجاد کرد. بعد از ورود اسلام هم فرهنگ تحت تاثیر اصول و عناصر اسلامی ساخت شهرها رابه وجود آورد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در طول زمان بر اثر دو مقوله جهانی شدن و تکنولوژی ودوری جستن از الگوها و سبک های معماری ایرانی- اسلامی منجر به کمرنگ شدن الگوهای هویتی فرهنگی درشهر کرمان شده است.

Authors

سارا شهبازیان

دانشجو دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

افسون مهدوی

استادیار، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان