تعارض صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های ملی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 187

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RELIGI09_036

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

دادگاه های ملی نقش بسیار مهم و قابل توجهی در سطح دادگاه های بین المللی و ا جرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری دارند. دیوان کیفری بین المللی اولین دادگاه دائمی است که به جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز رسیدگی می کند که از نظر صلاحیت رسیدگی به این جنایات با دادگاه های ملی تعارض دارد. این دیوان از نظر ماهوی و شکلی شبیه دیوان بین المللی دادگستری است. در واقع سیستم قضایی داخلی مانند یک دادگاه بدوی جهت رسیدگی به جرایم بین المللی و دادگاه های بین المللی عمل می کند. بین المللی آنها در این زمینه صلاحیت تکمیلی دارند. این تحقیق دو هدف را در بر می گیرد: اول صلاحیت های دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری بعنوان سازمان بین المللی و تاثیرگذار و دادگاه های ملی را نشان می هد. دوم در این پژوهش تعارض صلاحیت های دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری با صلاحیت محاکم ملی بررسی می شود. اهمیت و ضرورت این تحقیق در آن است که صلاحیت یکی از مواردی است که قلمروی یک دادگاه را تعیین می کند. در این تحقیق به صلاحیت دادگاه های بین المللی و روشن کردن قلمرو این دادگاه ها اشاره می شود و از آن طرف دادگاه های ملی که در تائید رای های صادره از دادگاه های بین المللی و ارجاع آن به قوه مجریه برای اجرای رای صادره کاربرد بسیار مهمی دارد. اما در این پژوهش از صلاحیت های این دادگاهها و شباهت و تفاوت آن ها با یکدیگر، و مسئله اصلی تعارض در صلاحیت دادگاه های دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری اگرچه در برخی موارد با دادگاه های ملی هم سو هستند اما تفاوت هایی دارند که یکی از آن تفاوت ها در تعارض صلاحیت آن دادگاه ها است و به نظر می رسد که دادگاه های بین المللی دارای صلاحیت های خاصی برای بررسی جرائم هستند و محاکم ملی می تواند اعتبار بخشی رای دیوان های بین المللی باشند. در نهایت راه حل این تعارضات بین دادگاه و دیوان مطرح خواهد شد. در این تحقیق به روش تطبیقی و روش گردآوری ا ین منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

Keywords:

تعارض , صلاحیت , دیوان کیفری بین المللی , دیوان بین المللی دادگستری , دادگاه های ملی

Authors

پرستو خدامرادی

مقطع کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین الملل، دانشگاه غیرانتفاعی رضویه ساوه

فرزاد جهان بین

مقطع کارشناسی ، رشته حقوق، دانشگاه پیام نور منوجان