بررسی نقش رویکرد چابک در دفتر مدیریت پروژه در موفقیت شرکت های مهندسان مشاور با استفاده از بالانس اسکور کارد (کارت امتیاز متوازن)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UVCONF05_088

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رویکرد چابک در دفتر مدیریت پروژه بر موفقیت شرکت های مهندسان مشاور با استفاده از کارت امتیاز متوازن صورت گرفته است . پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی بوده که به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است . در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گردآوری گردیده اند. با مراجعه به جامعه آماری تحقیق و با استفاده از پرسشنامه متناسب با رویکرد تحقیق (کارت امتیاز متوازن) اقدام به گردآوری داده های مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات صورت گرفته است . جامعه آماری تحقیق کلیه اعضای انجمن مدیریت پروژه ایران می باشند که تعداد آنها بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت انجمن ، ۳۹۶۲ نفر می باشد. بر این اساس حجم نمونه مطابق فرمول جامعه محدود کوکران برابر ۳۵۰ نفر محاسبه گردیده است که به شیوه غیراحتمالی در دسترس نمونه گیری صورت گرفته است . تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفته است . در آمار توصیفی با استفاده از شاخص های میانگین ، واریانس و انحراف معیار و همچنین مقدار کمینه و بیشینه مربوط به هر متغیر نسبت به معرفی متغیرهای تحقیق و نحوه پراکندگی داده های مربوط به آنها اقدام گردیده است . در آمار استنباطی نیز پس از بررسی روایی و پایایی داده ها و همچنین بررسی نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از مقدار چولگی و کشیدگی ، با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده نسبت به آزمون فرضیات تحقیق اقدام گردیده است . نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که رویکرد چابک در دفتر مدیریت پروژه بر موفقیت شرکت های مهندسان مشاور تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Authors

بابک زمان زاده

دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس تهران

لیلا جنگجو

لیسانس معماری فوق لیسانس مدیریت پروژه