نقش بازی های کامپیوتری(رایانه ای) بر خشونت و تاب آوری دانش آموزان مقطع پایه ششم ابتدایی شهر بوکان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_0086

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر نقش بازی های رایانه ای بر خشونت و تاب آوری دانش آموزان مقطع پایه ششم ابتدایی شهر بوکان در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تحصیلی مورد بررسی قرار دهد. طرح پژوهشی حاضر، توصیفی- تحلیلی بود. درجهت نمونه گیری از بین مدارس ابتدایی شهر بوکان، به طور تصادفی، ۲۵ مدرسه گزینش شد و از بین این مدارس، ۳۰۰ دانش آموز به طور تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بازی های رایانه ای و مقیاس پرخاشگری باس و پری (۲۰۱۰) و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۱۱) بود. جهت تجزیه تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که وضعیت تحصیلی( معدل )از میان ابعاد پرخاشگری تنها با پرخاشگری جسمانی رابطه مثبت ومعنادار وجود دارد. و در خصوص نوع بازی رایانه ای از میان ابعاد پرخاشگری نوع بازی رایانه ای با خصومت رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین نوع بازی رایانه ای با تاب آوری معنادار نمی باشد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام در خصوص معدل نشان داد که این متغیر نمی تواند تاب اوری را به طور مستقل پیش بینی کند.بر اساس یافته های پژوهش حاضر میزان جرات ورزی، فقدان مهارت های اجتماعی، عدم موفقیت تحصیلی، اعتقادات مذهبی ، انتخاب نوع بازی های بازی رایانه ای و سایر عوامل زمینه ساز تاثیر بازی های رایانه ای بر بروز پرخاشگری هستند. علاوه بر آن کنترل و نظارت پدر و مادر و معنویت در خانواده می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بزهکاری در نوجوانان داشته باشد.

Authors

سحر راستی

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد واحد بوکان

طاهره حاجی باپیرپور

کارشناسی بهداشت و محیط، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

معصومه حاتمی

کارشناسی فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور بوکان