بررسی و تحلیل برنامه ریزی مسکن در طرح های جامع شهرهای با نقش های مختلف (نمونه های موردی: شهرهای اراک، بندر انزلی و کاشان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONG03_157

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین کاربری های شهری، بخش گسترده ای از منابع شهر را به خود اختصاص می دهد. از طرفی ابعاد اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی شهرها نیز در رابطه متقابل با بخش مسکن تعریف می شوند. این روابط نشان دهنده میزان آهمیت و پیچیدگیبخش مسکن است. بنابراین برنامه ریزی مسکن یکی از مهم ترین موضوعات در برنامه ریزی شهری است که نیازمند توجه ویژه در کارهایپژوهشی و اجرایی می باشد. در بخش مطالعات کالبدی. اجتماعی و اقتصادی طرح های جامع تدوین شده در اپران. موضوع مسکن تا حدودیمورد بررسی قرار می گیرد. اما شواهد نشان می دهد که این مطالعات بدون توجه به عملکرد غالب شهر انجام می شوند. این پژوهش با هدفبررسی فرایند برنامه ریزی مسکن در طرح های جامع سه شهر اراک. بندر انزلی و کاشان به مطالعه مفاهیم مربوطه می پردازد. سپس بااستفاده از معیارهای به دست آمده. طرح های جامع را مورد بررسی قرار می دهد. هدف پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای است و باروش شناسی تحلیل مقایسه ای منابع را واکاوی می نماید. ارزیابی ها نشان می دهد که همه طرح های جامع شاخص های اقتصادی، اجتماعی،زیست محیطی و کالبدی را به صورت ناقص تحلیل نموده اند. تعیین سرانه های کاربری های مرتبط با کاربری مسکن نه بر اساس نقش شهربلکه بر اساس جمعیت شهرها انجام می پذیرد. این طرح ها شاخص های یکسانی را در برنامه ریزی مسکن خود در نظر گرفته اند که این امرمشکل آفرین است. به نظر می رسد برای برنامه ریزی مسکن در شهرهایی با نقش های مختلف باید شاخص های چهارگانه در قالب جامعیبه ترتیب اهمیت موضوع مورد بررسی قرار گیرند و همچنین تاثیراتی که عملکرد غالب شهر در بخش مسکن دارد لحاظ گردد. عملی کردنچنین فرایندی در تهیه طرح های شهری دشوار و نیازمند هزینه. زمان و استفاده از گروهی از متخصصان از رشته های گوناگون است. امیداست که انجام این گونه پژوهش ها منجر به تسهیل روند و اصلاح ساختار موجود گردد.

Authors

زینب صادقی اصل

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ملیکا کمال زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران