اثر دانش و تخصص حسابرس، درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان های نقدی بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR02_177

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

از آنجایی که هزینه حقوق صاحبان سهام مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بوده و با میزان ریسک (تغییرات سود) پذیرفته شده توسط آنان مرتبط است، شرکت ها در تلاشند تا از طریق تهیه اطلاعات با کیفیت، توان پیش بینی جریان های نقد آتی را افزایش و ریسک اطلاعاتی را کاهش دهند. از طرفی از منظر حسابرسی رفتاری، دانش و تخصص حسابرسان در ارایه اطلاعات با کیفیت جهت کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می تواند نقش بسزایی داشته باشد. از این رو این پژوهش بر آن است تا اثر دانش و تخصص حسابرس و درجه نزدیکی سود با میزان جریان های نقدی را بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد سنجش و آژمون قرار دهد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش غربالگری تعداد ۱۰۷ شرکت برای دوره ۵ ساله از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهند دانش و تخصص حسابرس بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنی دار دارد ولی اثر درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان های نقدی بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران از نظر آماری مورد تایید قرار نگرفته است.

Keywords:

دانش و تخصص حسابرس , نزدیکی سود با جریان های نقدی , هزینه حقوق صاحبان سهام

Authors

مهران فضل اله پورنقارچی

گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

سیده یگانه میرساداتی

کارشناس ارشد حسابدار ی دانشگاه غیرانتفاعی راه دانش بابل