بررسی رابطه میان استرس شغلی و هوش هیجانی در میان کارکنان با نقش میانجیگری رهبری تحولگرا (مطالعه موردی: بیمارستانهای شهرستان فریدونکنار و بابل)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECOMANC01_162

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و استرس شغلی و همچنین تعیین نقش میانجیگری رهبری تحولگرا در ارتباط بین این دو متغیر است.در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، سوپروایزرها و پرستاران بیمارستانهای شهرستانهای بابل و فریدونکنار که بترتیب ۲۸ و ۷۰۷ نفر است. با توجه به جدول مورگان حداقل حجم نمونه پرستاران ۲۵۱ نفر است. برای توزیع پرسشنامه ها از روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای استفاده شد. تعداد ۳۰۰ پرسشنامه بین پرستاران توزیع گردید و تعداد ۲۵۷ پرسشنامه قابل قبول برگشت داده شد. و نیز به دلیل کم بودن تعداد سوپروایزرها، پرسشنامه بین تمامی آنها توزیع گردید که تعداد ۲۷ نفر از آنها به سوالات پاسخ دادند. با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون مشخص شد که بین هوش هیجانی مدیران و مولفه های آن با استرس شغلی کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین رهبری تحولگرا و مولفه های آن رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارکنان را میانجیگری می کند.

Authors

عباس محمدعلی پورکناری

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

سمانه زلیکانی تلاوکی

کارشناس آمار، دانشگاه پیام نور، واحد ساری، ساری، ایران

شیلا امیردهی

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران