تاثیر فناوری اطلاعات بر نوآوری خدمات با نقش تعدیلگر تیم تحقیق و توسعه در صنعت بیمه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SFPM-9-1_001

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

فناوری اطلاعات از طریق ورود تکنولوژی مدرن به سازمان، پویایی و چابکی سازمان را افزایش داده و در راستای آن، به دلیل افزایش تکنولوژی و تغییرپذیری و افزایش سرعت عمل، نوآوری های سازمانی نیز افزایش می یابد. در این میان، نقش تعدیلگر تیم تحقیق و توسعه نیز حائز اهمیت است. مطالعه حاضربا هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر نوآوری خدمات با نقش تعدیلگر تیم تحقیق و توسعه در صنعت بیمه انجام گردید. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی؛ و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که در طیف لیکرت ۵ امتیازی طراحی شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های صنعت بیمه کشور می باشند. حجم نمونه توسط نمونه گیری غیراحتمالی و از نوع در دسترس، برابر ۷۰ نفر بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها، توسط معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار Smart PLS انجام شد. نتایج برآورد مدلسازی معادلات ساختاری PLS نشان داد که فناوری اطلاعات به میزان ۵۶۰/۰ بر نوآوری خدمات تاثیر دارد و تیم تحقیق و توسعه به میزان ۴۸۵/۰ در این رابطه نقش تعدیلگر دارد.

Keywords:

Authors

احمد رحیمی

کارشناسی، مدیریت مخاطرات کشاورزی، مرکز علمی کاربردی شرکت تولید قارچ صدفی تنکابن

مصطفی صفری زوارکی

کارشناسی، مدیریت بیمه، دانشگاه غیرانتفاعی فراز