فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری

Studies of Future Studies and Policy Making

فصلنامه فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری توسط مرکز توسعه آموزش های نوین ایران در شیراز به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه علمی تخصصی در حوزه های مرتبط با آینده پژوهی و سیاستگذاری از جمله محورهای زیر مقاله می پذیرد:

روش ها و رویکردها در آینده پژوهی
آینده پژوهی و تفکر استراتژیک
آینده‌پژوهی و تکنولوژی های نوین
آینده‌پژوهی در اقتصاد و محیط کسب و کار
آینده‌پژوهی در مدیریت شهری
آینده‌پژوهی در حوزه انرژی
آینده پژوهی در حوزه جامعه، فرهنگ، خانواده، رسانه
آینده پژوهی در حوزه سیاسی، امنیت و دفاعی
معرفی ابزارهای آینده پژوهی
روش های نوین آینده پژوهی
مبانی فلسفی و معرفت شناختی آینده پژوهی
ترسیم چشم انداز و ارتباط آن با آینده پژوهی
پویش محیطی در جهت شفاف سازی آینده
سناریو پردازی در محیط مبهم
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آینده جامعه
نقش علوم هواوفضا در پیشرفت بشری
نانو تکنولوژی؛ فناوری آینده
نقش بایو تکنولوژی در آینده زیستی بشر
فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت بانک و بیمه
آینده پژوهی در حوزه تولید ملی و بسترسازی برای آن
نقش بورس و جذب سرمایه در آینده اقتصاد
منابع انسانی، رشد سرمایه های انسانی و تهدید بیکاری
چشم انداز توسعه پایدار مدیریت شهری
نقش فناوری اطلاعات در آینده مدیریت شهری
تحلیل موقعیت شهری در مواجه با حوادث آینده
کنکاش پیرامون آینده صنعت نفت و گاز
نقش انرژی هسته ای در انرژی های آینده
اهمیت انرژی های نو و پاک در آینده محیط زیست