واکاوی نقش مشاور در استفاده از رویکردها و روش های نوین مشاوره ای در مدارس در ایجاد انگیزه و رغبت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PBSCO03_126

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

مشاوران دستیاران کمکی در مدارس به حساب می آیند البته اگر به رویکرد های مشاوره ای تسلط کافی داشته باشند و در جای مناسب بهشیوه صحیح آنها را به کار بگیرند.هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش مشاور در استفاده از رویکرد ها و روش های نوین مشاوره ای در مدارسدر ایجاد انگیزه ورغبت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است از معتبر ترین و به روز ترین منابعبه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شود به منظور گردآوری داده های لازم، همه اسناد و مدارک موجود . سایت ها، روزنامه ها و مجلات مرتبط کهمتناسب با عنوان پژوهش بوده و کتاب ها و مقالات معتبر علمی با استفاده از فیش برداری مورد تحلیل قرار گرفته است .داده ها با فیشبرداری و روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند . پژوهش حاضر از نوع مقالات مروری و تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه ده ها رویکرد مشاوره ای از جمله (رفتاردرمانی، شناختی رفتاری، روان درمانی، درمان کوتاه مدت، واقعیت درمانی و.... وجود دارد کهمشاور مدرسه با تبحرکافی و استفاده به جا از آنها میتواند به دانش آموزان در جهت رفع مسائل خود کمک نماید. نتیحه تحقیق برآن است کهبرای افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی رویکردهای رفتارگرایی، شناحتی- رفتاری و درمان کوتاه مدت بسیار موثر بوده و مورد استفاده قرار می گرد.

Authors

پیمان آزرمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، استاد دانشگاه فرهنگیان