تاثیر نرم افزار شناختی- رایانه ای بر کارکرد اجرایی و استدلال کمی کودکان ۱۲-۷ ساله مبتلا به دیسکلکولیا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHPP-11-1_008

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

مقدمه: توانبخشی شناختی بر بهبود علائم اختلال دیسکلکولیا نظیر کارکرد اجرایی و استدلال کمی تاثیر گذاشته و سایر عملکردهای کودکان را تحت­ تاثیر قرار می­ دهند. هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی نرم ­افزار شناختی- رایانه­ ای بر کارکرد اجرایی و استدلال کمی کودکان ۱۲-۷ ساله مبتلا به دیسکلکولیا بود. روش: طرح پژوهشی نیمه ­آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلا به اختلال دیسکلکولیا شهر اصفهان در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بودند. تعداد ۴۵ کودک مبتلا به اختلال دیسکلکولیا به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش جایدهی شدند. برای گروه آزمایش آموزش برنامه شناختی-رایانه­ ای کاپیتان لاگ (۲۰۲۰) در ۱۰ جلسه ۶۰ دقیقه­ ای اجرا شد؛ اما گروه کنترل مداخله­ ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل نسخه پنجم مقیاس هوشی وکسلر (وکسلر، ۲۰۱۴)، آزمون کامپیوتری عملکرد پیوسته (رازولد، ۱۹۵۶)، آزمون دسته­ بندی کارت­ های ویسکانسین (گرانت و برگ، ۱۹۴۸)، آزمون برج لندن (شالیس، ۱۹۸۲) بود. داده ­های حاصل از پژوهش، با نرم­ افزار SPSS نسخه ۲۶ و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه ­گیری مکرر تحلیل شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که نرم­ افزار شناختی رایانه­ ای کاپیتان لاگ، بر کارکرد اجرایی (توجه، خطای حذف و پاسخ صحیح، حل مساله و انعطاف پذیری شناختی) تاثیر معناداری داشت (۰/۰۰۱>p)، اما بر استدلال کمی اثر معناداری نداشت (۰/۰۵دیسکلکولیا مورد استفاده قرار گیرد.

Authors

منیر رستم آبادی

PhD Student, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

غلامرضا منشئی

Associate Professor, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

ایلناز سجادیان

Associate Professor, Department of Psychology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran