مدل یابی ساختاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FARH-13-1_013

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

Abstract:

وفاق اجتماعی یکی از مباحث بنیادی جامعه شناسی است که در شاخه های مختلف آن از جمله جامعه شناسی شهری، روستایی ، فرهنگی ، مذهبی ، قومی ، سیاسی و .. مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه شناسان معتقدند که جوامع انسانی زمانی به موجودیت خود ادامه می دهند که اعضای آن برپایه یک وفاق ارزشی با یکدیگر تعامل داشته باشند. هدف اصلی در این پژوهش مدل یابی ساختاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز است.جامعه آماری کلیه شهروندان شهر اهواز بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۴ نفر وبا شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. مراحل تجزیه وتحلیل آماری آن با استفاده از نرم افزار SPSS۲۳ و اسمارتPLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای فرهنگ اقوام با ضریب مسیر(۶۴۰/۰) ، سبک زندگی با ضریب مسیر(۱۶۴/۰) احساس محرومیت نسبی با ضریب مسیر(۱۳۸/۰)،مسئولیت پذیری اجتماعی با ضریب مسیر(۱۲۶/۰) ، عدالت اجتماعی با ضریب مسیر(۱۱۴/۰) در سطح معنی داری بیشتر از ۰۵/۰ تایید شدند و به ترتیب بیشترین تاثیر را بر میزان وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز داشته اند.

Authors

مرتضی سواری

دانشجوی دکتری جامعه شناسی،واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، ایران

منصور حقیقتیان

دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران