بررسی اثرگذاری دوره های فراگیر یادگیری الکترونیکی ضمن خدمت بر رشد حرفه ای معلمان (مورد مطالعه: معلمان دوره ابتدایی شهرستان سروآباد)

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_012

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1403

Abstract:

پیشینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری دوره های فراگیر یادگیری الکترونیکی ضمن خدمت بر رشد حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهرستان سروآباد در سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ با نقش میانجی سامانه ضمن خدمت فرهنگیان بود. روش ها: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری عبارت است از همه معلمان دوره ابتدایی شهرستان سروآباد به تعداد ۴۴۰ نفر که از این تعداد ۲۰۵ نفر از معلمان به عنوان نمونه آماری بر اساس جدول مورگان انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنان قرار می گیرد. از ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه توسعه ی حرفه ای کنتاکی و پرسشنامه ۱۶ سوالی یادگیری سازمانی (گومز و همکاران ؛۲۰۰۵) می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss نسخه ۲۶ ، نرم افزار Amos نسخه ۲۶ استفاده شده است که شامل دو بخش آمار توصیفی (میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (مدل معادلات ساختاری از نوع متغیر مکنون) می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد دوره های آموزش الکترونیکی بر توسعه حرفه ای معلمان دوره ابتدایی شهرستان سروآباد نقش ندارد. نتیجه گیری: جهت ارتقا توسعه حرفه ای معلمان و با توجه به دسترسی آسانتر به دوره های آموزش الکترونیکی می توان از این دوره ها استفاده نمود و لازم است جهت اثربخشی بیشتر این دوره ها به ویژه در مقوله مهم توسعه حرفه ای مولفه سازمان یادگیرنده را گسترش داده و روش بهره گیری از سامانه ضمن خدمت فرهنگیان تغییر یابد ، چون نتایج نشان داد که با متغیر میانجی سازمان یادگیرنده نیز دوره ها تاثیر کمتر و بی معناداراتری دارند.

Keywords:

دوره های آموزش الکترونیکی توسعه حرفه ای سازمان یادگیرنده.

Authors

فرزین پیره

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک، ایران