نقش پیاده راه بر بافت تاریخی زندیه شیراز بارویکرد کیفیت محیطی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

URSCM01_032

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1403

Abstract:

پیاده راه ها تجلی گاه حیات شهرها و مکانی برای اتفاقات و تعاملات اجتماعی استفاده کنندگان در زندگی و حیات شهری هستند. پیاده روی همراه با سرزندگی در محورهای بافت تاریخی، افزایش تعاملات اجتماعی و همچنین ارتقاء کیفیات فضایی شهری را در پی دارد. هدف این پژوهش، نقش پیاده راه بر بافت تاریخی زندیه شیراز بارویکرد کیفیت محیطی می باشد این پژوهش، از نظر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. روند پژوهش به این ترتیب بوده است که ابتدا به بررسی مبانی نظری پیاده مداری و کیفیات محیطی و فضایی پرداخته شد. با مطالعه منابع مرتبط و بررسی نظرات متخصصان، تمامی شاخص ها در زمینه کیفیات فضایی محیط و پیاده مداری استخراج شده است. از اجتماع این شاخص ها و نظرات مردم به عنوان استفاده کنندگان اصلی بافت، سوالات پرسش نامه تبیین شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار spss و اعمال آزمون های مورد نیاز تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که کیفیات فضایی شاخص های امنیت، دسترسی و عبور و مرور این محور در سطح بالایی قرار دارد اما در سایر شاخص ها نیازمند تبدیل این محور به پیاده راه جهت افزایش کیفیت فضایی محیط می باشد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، با در نظر گرفتن عواملی همچون حذف موانع فیزیکی، افزایش مبلمان شهری، خطکشی عابر، میزان آلودگی صوتی، ساماندهی مشکلات سواره و پیاد شدن از خودروها، ارائه خدمات جهت استفاده معلولین، وجود فضاهای مورد نیاز افراد مسن، خانم ها و کودکان و در نهایت افزایش تنوع فرم فضایی این محور می توان کیفیت فضایی آن را ارتقاء داد.

Authors

حسین زاهدی

دانش آموخته کارشناس ارشد شهرسازی ،گرایش برنامه ریزی شهری ،دانشگاه شیراز

مرضیه موغلی

دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

محمدرضا فرجام

کارشناسی ارشد نفت ،گرایش بهره برداری از منابع نفت ،دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه