پیش بینی روابط فرازناشویی زوجین بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و جو عاطفی خانواده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSCONF05_142

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

خانواده مهم ترین رکن یک جامعه است و حفاظت از حریم و ثبات آن موجب ارتقای سلامت روانی انسانها و جامعه خواهد شد. یکیاز تهدیدهای همیشگی خانواده ها، احتمال درگیر شدن زوجین در روابط فرازناشویی می باشد که باعث از هم پاشیدگی خانواده و واردشدن آسیب های جدی به بهداشت روانی اعضای آن می شود.هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی و جو عاطفی خانواده در پیش بینی روابط فرازناشویی زوجین بود. یکصد و شصتو یک فرد متاهل (۸۷ مرد و ۷۴ زن) دراین پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی( FCPQ-R ) ، پرسشنامه نگرش به خیانت (روابط فرازناشویی) ATIS (واتلی، ۲۰۰۸)، پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن،۱۹۶۴) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که روابط فرازناشویی با جو عاطفی مثبت و الگوی ارتباطی گفت شنود رابطه منفی و معنادارولی با جو عاطفی منفی و الگوی ارتباطی همنوایی رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ۴۵ درصد ازواریانس روابط فرازناشویی توسط متغیرهای جو عاطفی و الگوهای ارتباطی خانواده تبین میشود. بر اساس نتایج به دست آمدهمیتوان بیان کرد که با ارائه آموزش های لازم درجهت بهبود الگوهای ارتباطی خانواده و جو عاطفی آن زوجینی که مشکل روابطفرازناشویی دارند را کاهش داد.

Authors

فاطمه باقری حسین آبادی

دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، ایران

موسی جاودان

دانشیار گروه مشاوره و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، ایران