بررسی نرخ خرابی خطوط انتقال قدرت ناشی از نوسانات عرضی و اثر نصب دمپر استاک بریج در کاهش آن

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,448

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSC21_209

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1385

Abstract:

در این مقاله هدف، بررسی و آنالیز نرخ خرابی خطوط هوایی انتقال قدرت در اثر ارتعاشات عرضی ناشی از عوامـل طبیعـی محیط جغرافیایی ( باد و بـرف ) و همچنـین میـزان اثرگـذاری نصب مناسب دمپر های اسـتاک بـریج در کـاهش نـرخ خرابـی خطوط با استفاده از شبیه سازی پارامتر هـا و حرکـات واقعـی خــط انتقــال قــدرت مــیباشــد . بــدین منظــور بــا اســتفاده از پارامتر های فیزیکی و مکانیکی کابل های فشـار قـوی خطـوط انتقال قـدرت - از جملـه صـلبیت خمشـی و کشـش طـولی - حرکات عرضی این خطوط ناشی از عوامل طبیعی اث رگذار بـر خط شبیه سازی شده است . عـلاوه بـر ایـن، بـرای تحلیـل و تعیین میزان اثرگذاری نصب دمپر های استاک بـریج در کـاهش نوسانات خط، دینامیک یک دمپر اسـتاک بـریج نـوع 2−R بـا تغییر مکان هارمونیک گیره ای که به آن متصل شده اسـت، بـا هدف بررسی پارامتر هـای مـوثر در کـاهش نوسـانات خـط و تعیین نیروی جاذب دینـامیکی وارده از طـرف دمپـر بـه خـط انتقال آنالیز شده است . سپس برای تعیین لزوم نصب مناسـب دمپر استاک بریج و میزان اثرگذاری آن در کـاهش نوسـانات و نرخ خرابی خطوط، با اسـتناد بـه شـبیه سـازی خـط و دمپـر، سیستم با ایـده ای نـو و بـ ا فـرض دمپـر بـه عنـوان جزئـی از دینامیک سیستم مورد بررسی قرار گرفته است . در انتها، جهت تایید شبیه سازی های انجـام گرفتـه، نتـایج تحلیلـی حاصـل از شبیه سازی انجام شـده توسـط نـرم افـزار Matlab بـا نتـایج آزمایشگاهی اقتباس شـده از ادبیـات فـن، مقایسـه شـده انـد . همچنین برای نمایش مقدار کارآمدی و لـزوم نصـب مناسـب دمپر استاک بریج در کاهش نوسانات و نـرخ خرابـی خطـوط،میزان ارتعاشات عرضـی خطـوط مختلـف انتقـال قـدرت در هنگام نصب دمپر با حالت های بدون دمپر و نصب غیر مناسب مقایسه شده اند .

Authors

حمید مظاهری

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران

سیدمرتضی صادقی

استادیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • حمید مظاهری، سید مرتضی همایون صادقی، _ ارتعاشات آئولین در ...
 • ارتعاشات آئولین در خطوط هوایی انتقال نیرو و تحلیل تنش خمشی دینامیکی کابل [مقاله کنفرانسی]
 • حمید مظاهری، سید مرتضی همایون صادقی، " مدل‌سازی نوسانات عرضی ...
 • . Elizabeta Bahtovska, *The Energy Balance for Damped Wind-Excited Vibration', ...
 • . H.Wagner, V. Ramamurti, R. V. R. Sastry and K. ...
 • . Agamenon R. E. Olivera, Denise G. Freire, *Dynamical Modeling ...
 • . Yogesh M. Desai, _ Stockbridge Damper as a Hysteric ...
 • . M. S. Dhotard, N. Ganesan and B. V. A. ...
 • . P. Hagedorn, «On the Computation of Damped Wined Excited ...
 • . J. Myerscough, ،0A Simple Model of the Growth of ...
 • . M. Novak, *Galloping Oscillations of Prismatic Structures?, J. Engrg. ...
 • . J. G. Allnut, B.Sc., D.Phil. and M.D. Rowebotton, *Damping ...
 • Rodolfo Claren, Giorgia Diana, ، «Mathematical Analysis of Transmission Line ...
 • Leonard Meirovitch, ، Elements of Vibration Analysis', Second Editions, McGraw-Hill, ...
 • W. T. Thomson, :Theory of Vibrations with Applications _ Third ...
 • نمایش کامل مراجع