آلودگی منابع آب و سیاست های دولت برای کاهش آلودگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 39 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BIOLOGY06_043

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می رود؛ چرا مسالهکه از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخلهواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده است. مولکولآلایندهای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده ی دیگری مثلا در اروپا، وارد محیط میشود، اگر تجزیهنشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالا بعد از چندی می تواند در ریه ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یادشت های وسیع آسیا زندگی میکنند وارد شود.آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی ازیک گاز یا آبآلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیبمی رساند آلودگی محسوب میشود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمیبرای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین میتوان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه ی طبیعی را به طوری کهمضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده تر هرگاه ماده یا موادیبیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می شود.