نقش مولفه های حمایت اجتماعی بر پذیرش تکنولوژی در آموزش

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNRAI-13-33_001

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

پژوهش حاضر باهدف بررسی مولفه های حمایت اجتماعی بر پذیرش تکنولوژی در آموزش صورت گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه در شهر تهران تشکیل داده اند که تعداد آن ها غیرقابل شمارش در نظر گرفته شده است. در این راستا با تکیه بر فرمول کوکران، ۳۸۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن موردبررسی و تائید قرار گرفت. درنهایت جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMARTPLS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مولفه های حمایت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش تکنولوژی در آموزش دارند.

Authors

زهرا حاجی اکبری

Master’s degree in educational science, majoring in educational planning management, Damavand branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.