یک تحلیل سیستماتیک ابعاد خدمات اکوسیستمی در جهت پایداری مناطق جنگلی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF05_133

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

جنگل ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های خشکی هستند که تامین کننده ی بسیاری از نیازهایانسان از گذشته تا به امروز بوده اند. پایدار بودن یک جنگل مستلزم حفظ عناصرغذایی در خاک آناست و شناخت ویژگی های خاک می تواند یکی از پایه های مدیریت اصولی جنگل باشد .امروزه تعدادبیشماری از کشورهای جهان به دنبال راه حلی جهت مدیریت پایدار جنگل ها می باشند.برای دستیابیبه آن نیاز است منابع جنگلی از نظرجنبه های زیادی ازجمله پایداری و تغییرات اکوسیستمی موردمطالعه قرار گیرد.پایداری و سلامت اکوسیستم های طبیعی به تنوع گونه های گیاهی نیز وابسته است.بنابراین تعیین عواملی که تنوع در گونه ها را کنترل و تغییر می دهد می تواند دارای اثر مثبت و منفیباشد که این امر در اکولوژی اهمیت زیادی دارد. شبکه های اکولوژیکی شامل عناصر طبیعی و نیمهطبیعیاند که در جهت نگهداری و ترمیم عملکردهای اکولوژیکی،حفظ تنوع زیستی و استفاده ی پایداراز منابع طبیعی ایجاد می شود. مدیریت پایدار و برنامه ریزی صحیح منابع جنگلی به اطلاعات دقیق وباکیفیت بالا از وضعیت حال و آینده جنگل نیازمند است. جنگل های موجود درایران در دهه های اخیربه دلایل متعدد دستخوش تغییرات شدیدی گشته است که حفظ، دوام و بقاء آن پایش مداوم،چاره اندیشی و تمهیدات همه جانبه را می طلبد. تکثیر طبیعی از مهم ترین عوامل موثر بر بقاء و پایداریجنگل های طبیعی تلقی می شود. شناخت عوامل موثر بر روند استقرار تکثیر گونه های جنگلی می تواندما را در شناخت بهتر مراحل مختلف توالی این اکوسیستم یاری کند.

Authors

سحر آهنگری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس