بازخوانی مهندسی سازه در محوطه میراث فرهنگی نقش رستم با استفاده از روش اجزاء محدود (مطالعه موردی کعبه زرتشت)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DCONF07_134

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

کعبه زرتشت، در محوطه ی میراث فرهنگی نقش رستم قرار گرفته است. در تحلیل این سازه باستانی با استفاده از برداشت هایمیدانی و اطلاعات و مقالات در خصوص نقش رستم (کعبه زرتشت) با استفاده از روش اجزاء محدود و نرم افزار کامپیوتریAbaqus به تحلیل و تجزیه اطلاعات پرداخته شده است. برای حفظ پایداری کعبه زرتشت در شرایط بحرانی (زلزله)، نیاز به تحلیل های عددی و ارزیابی کمی است. در این راستا مستندسازی دقیق از هندسه و مصالح به کاربرده شده و اتصالات آنها و ارزیابیکمی آسیب دیدگی ها (هوازدگی) از اهداف این پژوهش بوده است. بنابراین هدف اصلی تحقیق، ارزیابی وضع موجود به شیوهایتحلیلی است که در نتیجه تحلیل ها، نقاط بحرانی سازه کعبه زرتشت، بیشترین میزان تغییر مکان را که ممکن است از خود نشاندهد. در بخش فوقانی کعبه زرتشت وجود دارد. همچنین در نتایج تحلیل ها مشخص گردید، پله ها و همچنین بدنه کعبه زرتشتبیشترین میزان خرابی را دارد. اما با توجه به کم بودن تغییر مکان به نظر می رسد سازه کعبه زرتشت تحت وزن خود پایدار بوده استوبار به صورت یکنواخت توزیع می گردد.

Authors

محمودرضا گلشن

گروه مهندسی عمران،دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

صادق بنکدار

روه مهندسی عمران،دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

قاسم میرزایی فرد

گروه مهندسی عمران،دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

محمد صادقی پور

گروه مهندسی عمران،موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران