تجربه ی زیسته ی سبک زندگی ایرانی-اسلامی بر تعارض زناشویی در همسران جانبازان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESHCONFE01_044

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تجربه ی زیسته ی سبک زندگی ایرانی-اسلامی بر تعارض زناشویی در همسران جانبازان انجام شد. روش: این پژوهش از نوع کیفی با تکیه بر رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، همسران جانبازان که سبک و معیار ایرانی اسلامی را در زندگی خود رعایت می کردند بود. که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و از طریق مصاحبه عمیق تا حد اشباع نظری به تعداد۱۷ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش کلایزی تحلیل شد. یافته ها: یافته های این مطالعه با روش کلایزی تحلیل شدند و مضمون اصلی تعارض زناشویی با رویکرد سبک زندگی ایرانی- اسلامی استخراج شد، لازم به ذکر است برای اعتبار یابی داده ها از روش سه سوسازی)مصاحبه با خانم ها، متخصصین و تحلیل متون) استفاده شد، به این ترتیب تعارض زناشویی با رویکرد سبک زندگی ایرانی- اسلامی در۵ مفهوم مشترک و ۱۱مضمون فرعی کد گذاری شدند. نتیجه گیری: سبک زندگی ایرانی-اسلامی بر ابعاد مختلف زندگی جانبازان تاثیرگذار است و اعضای خانواده و زوجین را در مقابل تعارضات زناشویی قوی تر می کند و موجب یک زندگی شاداب تر می گردد.

Authors

میلاد سلگی

Ph.D. Student گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

داود جلالوند

گروه روانشناسی ، واحد بروجرد،دانشگاه آزاد اسلامی ، بروجرد، ایران.Ph.D