تاثیر پلاسما بر مکانیسم روانکاری پوشش های رسوب فیزیکی بخار سرب

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,604

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_150

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

Abstract:

پوشش های روانکار جامد مانند سرب، بدلیل برش و ل غزش آسان، وقتی بین سـطوح در حـال لغـزش قـرار می گیرند، سبب کاهش ضریب اصطکاک و روانی کار می شوند . روش ایجاد پوشـش بـر مکـانیزم سـایش این پوشش ها و کاهش ضریب اصطکاک موثر است . در این پـژوهش اثـر روش پوشـش دهـی بـر پدیـده سایش که منتهی به تغییر مکانیزم روانکاری می شود مورد بررسی قرار گرفته اسـت . بـرای پوشـش دهـی از روش رسوب فیزیکی بخار ) ) PVD استفاده شد . پوشش های نوع اول به صورت تبخیردر خلا ایجاد گردید و برای پوشش دهی زیرلایه های بعدی از پلاسما کمک گرفته شد . ضریب اصطکاک از طریق آزمون پین روی دیسک اندازه گیری شد و رد سایش توسط تصاو یرمیکروسکوپی الکترونـی روبشـی ) ) SEM مطالعـه گردید . نتایج آزمایش ها نشان داد پوشش رسوب یونی ضریب اصطکاک کمتری نسبت به پوشش تبخیری ایجاد می کند . سایش غالب در پوشش های تبخیری از نوع خراشان و در پوشش های رسوب یونی چسـبان است؛ وجود سایش چسبان درپوشش رسوب یـونی سـبب پیـ روی آن از مکـانیزم روانکـاری مـی شـود کـه کاهش ضریب اصطکاک را به همراه دارد .

Authors

جلیل صالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواددانشگاه صنعتی اصفهان - دان

حمید دهاقین

محقق مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران

فخرالدین اشرفی زاده

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مواد

محمد علی گلعذار

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مواد