بررسی قدرت اثر بخشی گندزداهای رایج بر میکروارگانیسم های بیماریزای جدا شده ازقسمت های مختلف بخش سوختگی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 597

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEH16_052

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1392

Abstract:

سابقه و هدف: بخش سوختگی محیط مناسبی جهت رشد باکتری های بیماریزا می باشد که با روش های مناسب گندزدایی می-توان این عوامل بیماریزا را کاهش داد. بنابراین انتخاب گندزدای مناسب و بکارگیری روش های استاندارد گندزدایی می تواند در کاهش عفونت های بیمارستانی نقش موثری داشته باشد. هدف این مطالعه ارزیابی قدرت اثر بخشی گندزدا های رایج بر روی پاتوژن های جدا شده از قسمت های مختلف بخش سوختگی بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد می باشد. روش تحقیق: در این مطالعه نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام و جمعاً240 نمونه از 30 محل مختلف بیمارستان سوانح سوختگی گرفته شد(برای هر گندزدا، تعداد 30 نمونه قبل و 30 نمونه بعد از گندزدایی). نمونه ها در آزمایشگاه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد، بر روی محیط های آگار خوندار و EMB کشت داده شد، کلنی های مشکوک به پاتوژن ها توسط تست های بیوشیمیایی تعیین هویت و کلنی کانت آنها تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری T-Test زوجی آنالیز گردید.نتایج: میانگین باکتری های جدا شده از 4 قسمت بخش سوختگی بیمارستان، قبل از گندزدایی با دکونکس AF 50، دسکوسید، اپی مکس SC و سیلوسپت، به ترتیب 02/58، 28/18897، 05/30989 و52/38 و بعد از گندزدایی به ترتیب 8/12، 62/0، 65/1 و 09/5 بود که در همه گندزدا ها کاهش آلودگی تفاوت معنی داری را نشان داد(05/0 p<). ایعترین پاتوژن های جدا شده شامل سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا، استافیلوکوک ائروئوس، انتروباکتر، اشریشیاکلی بودند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد همه گندزدا های مورد مطالعه، بر پاتوژن های جداشده موثر بوده و همچنین بین میانگین تعداد باکتری ها قبل و بعد از گندزدایی اختلاف معنی داری مشاهده گردید.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • میکر و ا رگا نیسم ها ی جد ا شد ...
 • - ا صل سلیما نی حسین . پیشگیری و کنترل ...
 • ا ز گند ز د ایی ا ختلاف معنی د ...
 • جلال پو ر، ش . و همکا ر ا ن ...
 • 1 - محمد ی فر، م و همکا ر ان ...
 • 1 - شمس، م . نبی ز ا د 5 ...
 • یو سفی مشعو ف، ر . نظری، م . سمرقند ...
 • یو سفی مشعو ف، ر، فلاح، م، حا جیا، م ...
 • ا یر ان، 8 ا لی 10 آبا ن . ...
 • Lowy FD. S. aureus infection. N Engl J Med 1998; ...
 • Ito T, Okuma K, Ma XX. Insight of antibiotic resistance ...
 • Robert P. Gaynes. Surveillance of Nosocomil Infections. In: John V. ...
 • Centers for Disease Control and Preventio. Guideline for hand hygiene ...
 • Girard R Perraud M, Pruss A .Savey A, Tikhomirov E, ...
 • Weinstein RA Hosptial acquired infections In: Harrison principles of internal ...
 • Sehulster L, Raymond Y. W.Guidelines for Environment Infection Control in ...
 • Lee BY, Wettstein ZS, McGlone SM, Bailey RR, Umscheid CA, ...
 • Lawley TD, Clare S, Deakin LJ, Goulding D, Yen JL, ...
 • Oelberg DG, Joyner SE, Jiang X, Laborde D, Islam MP, ...
 • Manian FA, Griesenauer S, Senkel D, Setzer JM, Doll SA, ...
 • Otter JA, French GL. Survival of nosocomil bacteria _ spores ...
 • Nseir S, Blazejewski C, Lubret R, Wallet F, Courcol R, ...
 • Drees M, Snydman D, Schmid C, Barefoot L, Hansjosten K, ...
 • Shaughnessy MK, Micielli RL, DePestel DD, Arndt J, Strachan CL, ...
 • Hardy KJ, Oppenheim BA, Gossain S, Gao F, Hawkey PM. ...
 • Passaretti CL, Otter JA, Reich NG, Myers J, Shepard J, ...
 • Boyce JM, Havill NL, Otter JA, McDonald LC, Adams NM, ...
 • Datta R, Platt R, Yokoe DS, Huang SS. Environmentl cleaning ...
 • Denton M, Wilcox MH, Parnell P, Green D, Keer V, ...
 • Zanetti G, Blanc DS, Federli I, Raffoul W, Petignat C, ...
 • Otter JA, Yezli S, French GL. The role played by ...
 • CDC Guide line for infection control in dental health care ...
 • Cozad Ann, Jones Rhonda D. Disinfections and prevention of infection ...
 • Dettenkofer, Markus. Dose disinfection of environment surfaces influence nosocomial infection ...
 • Church D, Elsayed S, Reid O, Winston B, Lindsay R, ...
 • Jonathan A, Saber Y, et al. Evidence that contaminated surfaces ...
 • with patients colonized with vancomyc inresistant enterococcus or the colonized ...
 • Huslage K, Rutala WA, S ickbert-Bennet E, Weber DJ. A ...
 • Rhame FS. The inanimate environment. In: Bennett JV, Brachmann PS, ...
 • Lawley TD, Clare S, Deakin LJ, Goulding D, Yen JL, ...
 • Yezli S, Otter JA. Minimum infective dose of the major ...
 • Larson HE, Borriello SP. Quantitative study of antibiotic -induced susceptibility ...
 • Randle J, Arthur A, Vaughan N. Twenty- four-hour observational study ...
 • Morter S, Bennet G, Fish J, Richards J, Allen DJ, ...
 • Goldenberg SD, Patel A, Tucker D, French GL. Lack of ...
 • Maurel I, Hospital Hygine, Edward Amold Publishers (LTD), London1985. ...
 • نمایش کامل مراجع