مقالات مدیریت بیمارستان در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات مدیریت بیمارستان درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه مدیریت بیمارستان جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 8,460 مقاله در زمینه مدیریت بیمارستان استخراج شده است.

لیست مقالات مدیریت بیمارستان در علوم پزشکی

1. ارزیابی رفتار ساختمان های با اهمیت خیلی مهم در برابر بار انفجار
2. ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از الگوی پابن لاسو
3. بررسی عوامل مرتبط با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس "چارچوب ارزش های رقابتی"
4. بررسی نحوه رعایت اصول پیشگیری بیماری های منتقله از راه خون و شناسایی موانع احتمالی آن توسط دستیاران طب اورژانس
5. بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیکها در بیمارستانهای استان قم، سال ۱۳۹۷
6. ارائه مدلی جهت ارزیابی بهره وری واحدهای بیمارستانی مبتنی بر تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بهترین- بدترین فازی
7. بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی
8. مقایسه استرس؛ اضطراب و افسردگی کارکنان پرستار و غیر پرستار در مواجهه با کوید ۱۹
9. اولویت بندی بیماران کووید-۱۹ جهت بستری در بخش مراقبت های ویژه در شرایط کمبود تخت بیمارستانی: یک رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی
10. شیخیه کریم خانی و تحولات اقتصادی و اجتماعی کرمان در دوره قاجار
11. تبیین وجوه و حدود اتاق بستری بیمارستانی مطلوب از نگاه بیماران بومی مبتلا به سرطان در کرمانشاه
12. تعیین عوامل موثر بر تعداد روزهای اقامت بیمار با استفاده از مدل هاردل
13. Correlation of Health Literacy with posttraumatic growth of patients with cancer- A cross-sectional study in Tehran.
14. طبیب عاشق مردم در «هاسپیتال» نفت نگاهی به زندگی و خدمات زنده یاد علی نهاوندی
15. بررسی اخلاق کار در بین کارکنان یک مرکز مرتبط با سلامت
16. بررسی میزان بروز مواجهه های شغلی با وسایل تیز و برنده درکارکنان درمانی شاغل در بخشهای اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای ۸۹-۱۳۸۶
17. شخصیت مدیران و سبک رهبری آنان: کاربرد مدل ۵ عاملی شخصیت
18. ارائه نقشه راه بلوغ مراکز بهداشتی- درمانی ایران براساس الگوی تعالی سازمانی بخش سلامت با رویکرد الگویابی پله ای تحلیل پوششی داده ها
19. رفتارهای ارتقا بخش سلامتی در پرستاران و همبستگی آن با برخی عوامل شغلی منتخب
20. میزان پذیرش های بستری غیر مقتضی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه مقطعی در جنوب شرق ایران
21.  استقرار نظام ارجاع الکترونیک در استان گلستان: فرصت ها و تهدیدها
22. Qualitative and Quantitative Performance of Equipment and Non-Structural Vulnerability in Selected Public Hospitals in Tehran city During an Earthquake
23. Hospitals preparedness for HEICS establishment in Isfahan University of Medical Sciences
24. (مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است.)ارائه راهکاری برای انتخاب و تفکیک شاخص های عملکرد زنجیره تامین خدمات با رویکرد امتیاز ویژه شاخص ها (NIS) مورد مطالعه یک زنجیره تامین دوسطحی – دوسویه
25. Ranking of University Hospitals in Yazd based on National Nursing Indicators by AHP-TOPSIS Technique in ۲۰۱۶
26. مروری بر مطالعات انجام گرفته به منظور بررسی وضعیت آمادگی مراکز درمانی در برابر مخاطرات بالقوه ناشی از بلایای طبیعی در ایران
27. کیفیت ثبت گزارش پرستاری و ارتباط آن با برخی مشخصه های دموگرافیک پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه
28. پیش بینی تاب آوری بر اساس تنظیم هیجان، پذیرش درد و سبک های دفاعی در مبتلایان به دیابت
29. Prevalence and Causes of Escape in Mental Patient: A Review Study
30. بررسی روش های اطلاع رسانی و جلب مشارکت عمومی در فعالیت های داوطلبانه بیمارستانی
31. بررسی نگرش کارکنان در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از منطق فازی، مطالعه موردی در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد
32. نگرش مسئولین به میزان تاثیرعوامل آمیخته بازاریابی در بیمارستانهای شهر یزد
33. تشخیص بیماری عروق کرونر قلب به کمک الگوریتم زنبور عسل فازی (مطالعه موردی:بیمارستان شهید دکتر بهشتی شیراز)
34. ارزیابی مؤلفه‌های توانمندی روانشناختی در پرستاران بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
35. کوید ۱۹ و چالشهای ایمنی بیمارستانها در برابر آتش سوزی
36. تبیین چالش های سقف گذاری بیمه سلامت و ارائه راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه صاحبنظران
37. Assessment of Disaster Management System Vulnerability during Critical Conditions in Iranian Red Crescent Hospital in Hajj in Mecca
38. بررسی فراوانی حاملین استافیلوکوک طلائی در بینی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی آن در کارکنان درمانی و غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
39. بررسی عوامل موثر بر رضایت گردشگران سلامت به واسطه کیفیت ادراک شده خدمات
40. تعیین میزان فراوانی علائم بالینی افراد بستری شده به علت ابتلا به کووید-۱۹
41. پیش بینی کننده های اضطراب و افسردگی بیماران پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در هنگام ترخیص
42. بررسی عملکرد مدیران و پرستاران در مراقبت ایمن از بیماران از دیدگاه پرستاران
43. ارزیابی تاثیربه کارگیری سه محور نظام حاکمیت بالینی،روی عملکرد بیمارستانی: یک مطالعه نیمه تجربی
44. ارتباط اضطراب با کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-۱۹
45. الزامات و استانداردهای طراحی مراکز آموزشی نیروهای طب نظامی
46. رابطه مولفه های سرمایه انسانی و مولفه های سازمان یادگیرنده در اعضاء هیئت علمی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) تهران در سال ۱۳۹۰
47. طراحی و اجرای واحد کارآموزی در عرصه رشته های علوم پزشکی با رویکرد ایمنی و بهداشت شغلی در محیط های بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
48. دیدگاه دانشجویان کارورز پزشکی از آموزش در عرصه پزشکی جامعه نگر کرمانشاه طی دوره پنج ساله: ۹۰-۱۳۸۶
49. بررسی فراوانی موارد منجر به نقص عضو و مرگ و میر ناشی از نزاع در مراجعین به بخش اورژانسبیمارستان امام علی (ع) بجنورد طی سالهای ۱۳۹۶ تا۱۳۹۸
50. Shiraz hospitals (public & private) Preparedness in dealing with disasters
51. عوامل کلیدی موفقیت بیمارستانها: یک مطالعه کیفی
52. بررسی ارتباط بین سرمایه های انسانی با میزان رضایتمندی خدمات گیرندگان
53. بررسی ابعاد مختلف ارگونومی در طراحی داخلی فضاهای درمانی با رویکرد افزایش کیفیت در سلامت روانی کارکنان و بیماران
54. تدوین و روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه جو سازمانی حاکمیت بالینی الگوی فریمن (CGCQ)
55. Zoning of Tehran city in order to establish hospitals in normal and crisis circumstances (earthquake)
56. برسی تاثیر رنگ درفضای درمانی کودکان
57. تاثیر مداخله آموزشی بر به کارگیری مفاهیم مدیریت کیفیت جامع
58. تبیین ادراک پرستاران از ایمنی بیمار در بخش های روان پزشکی: یک مطالعه کیفی
59. همبستگی ابعاد هویت حرفه ای با تنش نقش در پرستاران
60. تاثیر اقتصادی کوید-۱۹ بر حوزه های مختلف سلامت
61. نوع و علل شکایات ثبت شده توسط پرستاران در مرکز امام رضا(ع) کرمانشاه در سال های ۱۳۹۹-۱۳۹۵
62. مقایسه رضایت نوجوانان از دو بخش کودکان و بزرگسالان شهر اصفهان در سال ۱۳۸۸
63. مکتب پزشکی شیراز از آل بویه تا آغاز صفوی
64. مقایسه تاثیر برنامه آموزشی ایمنی بیمار، به صورت مجازی و سخنرانی بر فرهنگ ایمنی بیمار پرستاران
65. بررسی تاثیر سیستم های پشتیبان تصمیم گیری بر درخواست مقتضی تست های آزمایشگاهی: یک مروری نظام مند
66. ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل در معماری مراکز درمانی (نمونه موردی: مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم)
67. Hospital Safety Index analysis in confronting disasters:
68. زما ن بندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی غیرمرتبط با زمان های غیرقطعی مطالعه ی موردی: بیمارستا ن صحرایی
69. The Situation of Disaster Management in Accreditation National Model of Hospital performance
70. تحلیل توزیع فضایی- مکانی خدمات بهداشتی- درمانی و مکان گزینی بهینه ی آن نمونه موردی: مراکز بیمارستانی شهرجهرم
71. بررسی عملکرد مدیران پرستاری از دیدگاه پرستاران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجند در سال ۹۷-۱۳۹۶
72. ارتباط مشخصات بیماران روانی با فرار آنان از مرکز روان پزشکی رازی
73. تعیین رابطه نظام ارزیابی عملکرد با عوامل موثر بر بهره وری و خودکارآمدی کارکنان
74. بررسی موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در بیمارستا نهای آموزشی و غیرآموزشی
75. بررسی تاثیر تنوع نسلی بر کار احساسی با نقش میانجی معنویت در کار
76. بررسی سطح بهزیستی و ویژگی های روانسنجی مقیاس بهزیستی پرستاران در محیط کار
77. بررسی اثربخشی مداخلات آموزش ارگونومی برای کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان راور در سال ۱۴۰۰
78. طراحی و دوخت کلاه NCPAP جهت بستری نوزادان در بخش NICU
79. ارزیابی سیستم بایگانی و تبادل تصویر از دیدگاه متخصصان: مطالعه کیفی
80. استرس شغلی در پرستاران و راهکارهای مقابله با آن؛ مطالعه مروری
81. بررسی نقش هویت اجتماعی در رابطه بین رهبری تحول گرا و فرسودگی شغلی پرستاران با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت
82. عمران و آبادی عهد عضدی؛ سیاست تمدنی بقای حکومت
83. بررسی رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
84. Quality of Work Life among Midwives Working in Zanjan University of Medical Sciences Hospitals
85. بررسی رعایت احتیاط های همه جانبه و عوامل موثر بر آن در درمانگاههای اورژانس بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران
86. بررسی رابطه بین میزان مشارکت کاری کارکنان و منابع پنجگانه قدرت مدیران در بیمارستانهای دولتی شهریزد
87. ارزیابی الگوی مکانی دسترسی به بیمارستانها در شهر زنجان از منظر عدالت فضایی با استفاده از روش حوزه پوشش شناور سه مرحله ای
88. ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران زن شهر خلخال
89. تحلیلی بر عوامل تاثیر گذار بر برنامه ریزی جامع شهری و انعطاف پذیری فضاهای درمانی در شهر
90. بررسی میزان غیبت از کار پرستاران به علت بیماری بر اساس کدهای کتاب ICD-۱۰: یک مطالعه مقطعی
91. سطح بهینه کارکنان بخش اورژانس بیمارستانی با رویکرد شبیه سازی
92. بررسی تاثیر ابعاد پنجره بر میزان مصرف انرژی الکتریکی در فضاهای درمانی
93. Evaluation of Emergency wards readiness for responding to disasters and emergencies at hospitals of Qazvin University of Medical Sciences according to World Health Organization Model ۲۰۱۲
94. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند داخلی بر رابطه با مشتریان برتر به عنوان عملکرد رقابتی (مطالعه موردی: شرکت برق مشهد)
95. تاثیر هوش اخلاقی بر رهبری اثرگذار با نقش میانجی گری رشد اخلاقی
96. ارزیابی اثربخشی آموزش پرستار به بیمار در بیماران بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند
97. طراحی فضای انتظار مراکز درمانی: تاثیر محیط و نحوه تعریف فضا بر ادراک کاربران
98. طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستانهای دولتی مبتنی بر فاکتورهای رهبری
99. نقش عدالت سازمانی بر تعدیل بدبینی سازمانی و اجتماعی و سکوت سازمانی کارکنان مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
100. بررسی قصد تداوم استفاده کاربران از سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس مدل تایید انتظارات ادغام یافته با ویژگی های فردی کاربران