واکنش نتاج تلاقی معکوس به تراکم بوته در شرایط آب و هوایی استان لرستان

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 602

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TIAU01_606

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

Abstract:

به منظور بررسی اثر تراکم بوته لاین های پیشرفته سویا در کشت دوم آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ایستگاه سراب چنگائی اجراء گردید.در این آزمایش فاکتور رقم با چهار لاین از نتاج تلاقی معکوس شامل لاین شماره 18Essex*Hamiltonشماره 4HackT.N.5-95شماره 17Hamilton * Essexشماره 1 T.N.5-95Hack و سه سطح تراکم ( 40,50,60 بوته در مترمربع ) در نظر گرفته شد. هر کرت آزمایشی به صورت جوی وپشته با چهار خط کاشت به طول 5 متر و فاصله خطوط 50 سانتی متر آماده شد. در طول دوره رشد ازخصوصیات مهم زراعی یادداشت برداری بعمل آمد و بعد از برداشت عملکرد دانه، وزن هزار دانه و درصد روغن و پروتئین دانه تعیین شد.نتایجتجزیه واریانس نشان دادکه اثر رقم بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته در سطح احتمال 1 و 5 درصد معنی دار بودند. نتایج مقایسه میانگین ارقام از لحاظ عملکرد دانه نشان داد که رقم شماره 12 با عملکرد دانه 2711 کیلوگرم نسبت به سایر ارقام دارای برتری بود. تیمارتراکم بوته بر صفات عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، ارتفاع بوته در سطح 1% و پروتئین دانه و ارتفاع بوته در سطح 5% معنی دار بودند. درمقایسه میانگین تراکم بوته عملکرد دانه در تراکم 40 بوته در متر مربع با عملکرد دانه 2645 کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر سطوح دارای برتری بود.اثر متقابل رقم در تراکم بوته از لحاظ تمام ر صفات مورد بررسی دارای اختلاف معنی دار در سطوح احتمال 1 و 5 درصد بودند. مقایسه میانگین اثر متقابل نشان داد که اثر متقابل رقم و تراکم بوته از لحاظ عملکرد دانه، رقم شماره 17 با تراکم 40 در متر مربع با عملکرد دانه 3048 کیلوگرم در هکتار دارای برتری بود. اثر متقابل رقم در تراکم نشان داد که وزن هزار دانه رقم شماره 4 درتراکم 40 بوته در متر مربع با وزن 142 گرم در رتبه اول قرار دارد. بر اساس نتایج حاصل شده لاین شماره 1Hamilton*Essexبا تراکم 40 بوته در متر مربع برای کشت دوم سویا در منطقه خر مآباد مناسب تشخیص داده شد.

Keywords:

لاین- سویا- تراکم – تلاقی معکوس

Authors

محمد حسنوند

محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

مریم اسدی پور

محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان