شبیه سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائم

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 846

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-44-76_005

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

Abstract:

شکست سد همواره به عنوان یک حادثه با مخاطرات فوق العاده تلقی شده و مطالعه آن در تحقیقات دانشگاهی، برنامه ریزی دولت و سرمایه گذاری در پایاب سدها اهمیت به سزایی دارد. در این مقاله، شکست سد و انتشار موج ناشی از آن با استفاده از روش عددی حجم محدود به صورت دو بعدی قائم شبیه سازی شده و نتایج حاصل از مدلسازی عددی با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدلسازی عددی شکست سد در دو حالت بستر خشک و بستر مرطوب و بر اساس اندازه های مختلف شبکه بندی، مدلهای مختلف آشفتگی شامل k-? ،k-? RNG ، k-? Standard Realizable ، RSM و ،k-? طرحهای پیشرو مرتبه اول، پیشرو مرتبه دوم ، Quick و Power Law انجام شده و پس از آزمون صحت و دقت مدل، برای شیبهای بستر 0، 1% و 2% و زبریهای مختلف بستر شامل 0/009، 0/015، 0/0185 و 0/0198 مدلسازی و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج نشان دادند که مدل عددی مورد استفاده، توانایی شبیه سازی شکست سد را در دو حالت بستر خشک و بستر مرطوب داشته و نتایج قابل قبولی را ارائه مینماید.

Authors

بایرامعلی محمدنژاد

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم

محمدابراهیم فاطمی کیا

کارشناس ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

جواد بهمنش

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

مجید منتصری

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه