بررسی روشهای ترمیمکنندهی بتن و معرفی انواع بتنهای خودترمیم

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 772

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSOECE02_137

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

Abstract:

امروزه مصاال اللی بییاری از سازه های کوچک و بزرگ مانند پلها، تونلها، سدها، دیوارهای حائل و حتی روسازیها از جنس بتن است. بتن تغییرات حجمی وابیته به زمان دارد که این تغییرات حجمی عمدتاً بهعلت جمعشدگی و خزش هیتند. این پدیدهها با گذشت زمان ترکهایی را در سااازه بهوجود میآورند. چنین ترکهایی ممکناساات زمینهی نفوذ آب، رطوبت یا یونهای زیانآور را فراهمآورند. با حذف این ترکها که ازمعایب الااالی بتن بهشااامار میآیند، میتوان از ورود یونهای زیانآورکه باعث خوردگی آرماتور میشاااوند، جلوگیری بهعملآورده و مقاومت ساازههای بتنی را حفظ نمود. بتنهای خودترمیم که بهتازگی توسااعهیافتهاند، تحول جدیدی در عرلاهی بتن ایجاد کردهاند. در این پژوهش به معرفی دو نمونه از بتنهای خودترمیم بهمنظور بیان ویژگیهای این بتنها پرداخته خواهدشد. بتن اول حاوی باکتریهای باسیلوس میباشد و در بتن دوم با الیافهایی ازجنس پشم سنگ و پشم شیشه بتن خودترمیم ایجاد شدهاست. نتایج نشان میدهدکه برای ترکهای کوچک، بتن الیافی خودترمیم نیبت به بتن باکتریایی از عملکرد بهتری برخورداراست، ولی برای ترکهای بزرگ این بتنها بهبود قابل توجهی را ایجاد نمیکنند

Authors

سیدمحمد فرنام

دانشجوی دکتری مهندسی عمران- سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

سوده قبادی خسرو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • C) de Koster, S. A. L; Mors, R. M; Nugteren, ...
 • E) li, wenting; jiang, zhengwu; yang, zhenghong; zhao, nan; yang, ...
 • G) Ter Heide , N (2005); "Crack healing in hydrating ...
 • H) Ter Heide, Nynke and Schlangen, Erik (2007); "self healing ...
 • J) boelens, Ruben; Goedhart, Jeroen; Jagers, Stijn; oldenkamp, Roel (2012); ...
 • K) Gupta, Shivani; Rathi, Chhavi (2013); "Biologically induced self -healing ...
 • M) Ram achandran, SK; Ramakrishnan, V; and Bang SS (2001);: ...
 • N) Bang, SS; Galinat, JK; and Ramakrishnan, V (2001); :Calcite ...
 • O) De Belie, N: and De Muynck, W (2008); "Crack ...
 • P) Jonkers HM, and Schlangen, E (2008); _ Development of ...
 • Q) Wang, JY; Tittelboom, KT; Belie, ND and Verstraete, W(2010); ...
 • R) Jonkers, HM; Thijssen, A; Muyzer, G; Oguzhan, C; and ...
 • S) Ariyanti, D; Handayani, NA; and Hadiyanto (2011); _ overview ...