بررسی رابطه بین رهبری تحولگرا و بهزیستی روانشناختی با تأکید بر نقش میانجی خودکارآمدی، اعتماد ومعناداری در کار مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان یزد

Publish Year:

1394

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

545

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCON01_0792

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

Abstract:

رهبری تحولگرا و بهزیستی روانشناختی از جمله مباحثی میباشند که در طول سالیان گذشته توجه پژوهشگران حوزه رفتارسازمانی را به خود جلب کردهاند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت بررسی رابطه بین رهبری تحولگرا و بهزیستیروانشناختی با تأکید بر نقش میانجی خودکارآمدی، اعتماد و معناداری در کار در شعب بانک کشاورزی استان یزد میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان رسمی بانک کشاورزی استان یزد، شامل 264 نفر تشکیل میدهند. تعداد افراد نمونهآماری بر مبنای جدول مورگان 087 نفر تعیین گردید و از روش تصادفی شده است. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از نرم افزارAMOSاستفاده گردید. نتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و مستقیم بین بهزیستی روانشناختی و رهبری تحولگرا میباشد. همچنین نتایج وجود رابطه غیرمستقیم بین رهبری تحولگرا و بهزیستی روانشناختی با نقش میانجی خودکارامدی، اعتماد و معناداری در کار را نشان میدهند. با توجه به نتایج بدست آمده، تمامی فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند

Authors

فروغحیرانی
فروغ حیرانی

مربی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

مسعودعطائی قراچه
مسعود عطائی قراچه

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی مالی دانشگاه علم و هنر یزد

مصطفیگنجی اشکذری
مصطفی گنجی اشکذری

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی مالی دانشگاه علم و هنر یزد

آرزوعالی
آرزو عالی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی مالی دانشگاه علم و هنر یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Arnold, k. A, Barling, J., & kelloway, E. k. (2001). ...
 • Arnold, K. A, Turner, N., Barling, J., Kelloway, E. K., ...
 • Avolio, B. J., & Yammarino, F. J. (2002). Transfo rmational ...
 • Bagozzi, R. P., & Youjae, Y. i. (1988). On the ...
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: ...
 • Barling, J., Christie, A., & Hoption, A. (2011). Handbook of ...
 • Bollen, K.A. (1989), Structural Equations with Latent Variables, New York: ...
 • Cole, K. (2002). Well-being, psychological capital, and unemployment. Journal of ...
 • Cooper-Hakim, A, & Viswesvaran, C. (2005). The construct of work ...
 • Demir, k. (2008), Transformati onal Leadership and Collective Efficacy: The ...
 • Densten, I.L. (2005). The relationship between visioning behaviours of leaders ...
 • Devir, T., Kass, N., & Shamir, B., (2004). The emotional ...
 • Donde, P. A, & Dennis, D. (2000). Spirituality at work: ...
 • Duffy, M. K., Ganster, D. C., & Pagon, M. (2002). ...
 • Dutton, J.E., Frost, P.J., Worline, M.C., Lilius, J.M., & Kanov, ...
 • Ghasemi, SH., Hosseinzadeh, D., & Salehi, S. D. (2010). The ...
 • Goldsmith, A., Veum, J., & Darity, W. (1997). Unemp loyment, ...
 • Hallberg, U., & Schaufeli, W. B. (2006). Same same but ...
 • Hosseini, F., Rayej, H., Stiree, M., & Sharifi, S. M. ...
 • Irina P., Igal, S., & Mark A. (2007). Ratner, Chirality ...
 • John Ccook and Toby Wall. (1980). New work attitude measures ...
 • Kelloway, E. K., & Barling, J. (2010). Leadership development as ...
 • Kelloway, E. K., Turner, N., Barling, J., & Loughlin, C. ...
 • Korsgaard, M. A., Brodt, S. E., & Whitener, E. M. ...
 • Lenz, E. R., & Shortrige_B agget, L. M. (2002). Self-efficacy ...
 • Liu, J., Siu, O., & Shi, K. (2009). Trans formational ...
 • McKee, M. C., Driscoll, C., Kelloway, E. K., & Kelley, ...
 • Moltafet, Gh., & Khayyer, M. (2012). Predict the psychological well-being ...
 • Moughly, _ R. (2003). Designing a model of frans formational ...
 • Nielsen, K., Yarker, J., Randall, R., & Munir, F. (2009). ...
 • Pemna (2007). Meaning at Work Research Report. [Online] Available: http:// ...
 • Piccolo, R. F., & Colquitt, J. A. (2006). Transformati onal ...
 • Politis, J. D. (2001). The relationship of various leadership styles ...
 • Rafferty, A, E, , & Griffin, M. A. (2004). Dimensions ...
 • Raggi, A., Leonardi, M., Mantegazza, R., Casale, S., & Fioravanti, ...
 • Rosso, B., Dekas, K., & Wrzesniewski, _ (2010). On the ...
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything or is it? ...
 • Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The contours of ...
 • Schabracq, M.J., Winnubst, J.A., & Cooper, C.L. (1996). The handbook ...
 • Schyns, B., & Wolfram, H. J. (2008). The relationship between ...
 • Shah, R., & Peter, T. (2007). Ward, Defining and developing ...
 • Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, ...
 • Snyder, C. R., & Lopez, S. J. (2002). The handbook ...
 • Turner, N., Barling, J., & Zacharatos, _ (2002). Positive psychology ...
 • Van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. ...
 • Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: effects of happiness on physical ...
 • Velez, L, Sanchez, M., & Dardet, A. (2008). Management control ...
 • Zanjani Tabasi, R. (2005). Build and preliminary Normalization of psychological ...
 • Ziyaee, M. S., Nargesian, A., & Aibaghy Esfahani, S. (2008). ...