تحلیل رابطه ی مدیریت شهری و حکمرانی خوب شهری و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری مورد: شهر رشت

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,431

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMMA01_032

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

Abstract:

امروزه به دلیل گسترش بی رویه ی شهرنشینی و توسعه ی فیزیکی شهرها، کشورهای در حال توسعه )از جمله ایران( با مشکلاتی از قبیل آلودگی زیست محیطی، عرضه ی نا مناسب مسکن، کمبود اشتغال، فقر شهری و نابرابری های اجتماعی واقتصادی و... روبه رو هستند. مدیریت شهری در ایران به دلیل تمرکز گرایی، مدیریت بخشی و برنامه های شهری برون گرا، از روشهای مدیریتی مشارکتی و حکمرانی خوب شهری فاصله گرفته و جای خالی شهروندان فعال در اداره ی شهرهای ایران احساس می شود. مفهوم حکمرانی خوب شهری به تعامل بخش دولتی و خصوصی و شهروندان در اداره ی امور شهری در یکجریان افقی تاکید دارد و به نوعی ضعف ساختارهای مدیریتی سنتی و دولت مدار را نشان می دهد. هدف از انجام این مقاله تحلیل ارتباط بین مدیریت شهری اسلامی )ویژگیهای فردی، اجتماعی و مدیریتی مدیران( در تحقق شاخصهای حکمرانی خوب شهری برای دستیابی به شهر پایدار رشت می باشد و به سوالاتی چون رابطه ی بین ویژگیهای مدیران شهری وحکمرانی خوب شهری و توسعه ی پایدار شهری چگونه است؟ پاسخ داده شده است. به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر تحقیق، توصیفی_ تحلیلی می باشد.اطلاعات موردنیاز از طریق بررسی میدانی و توزیع 384 پرسشنامه )حجم نمونه بر اساس فرمولکوکران و جمع آوری 380 عدد( در بین شهروندان محلات شهر رشت و به روش نمونه گیری خوشه ای فضایی جمع آوری - شده است و با استفاده از نرم افزارهای آماری EXCEL و SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ی اول)وجود رابطه معنادار بین ویژگیهای مدیریت شهری مطلوب و حکمرانی خوب شهری( و فرضیه ی دوم)وجودرابطه معنادار بین ویژگیهای مدیریت شهری مطلوب و توسعه پایدار شهریاز رگرسیون چند متغیره استفاده شده است، همچنین برای سنجش ارتباط بین حکمرانی خوب شهری و توسعه ی پایدار شهری)فرضیه سوم( از ضریب پیرسون بهره گرفتهشده است.نتایج نشان می دهد که ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مدیریت شهری )شامل سه زیر شاخص ویژگیهای فردی مدیران، ویژگیهای اجتماعی مدیران، ویژگیها مدیریتی مدیران( و حکمرانی خوب شهری با مقدار 647 / 0در حد مناسب قرار دارد و متغیر ویژگیهای مدیریتی مدیران با ضریب بتای 646 / 0 بیشترین تاثیر را در حکمرانی خوب شهریدارد.) 000 / 0sig= (.همچنین ضریب همبستگی چندگانه بین ویژگیهای مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری با مقدار 968 / 0 اهمبستگی بسیار قوی بین متغیرهای مستقل و وابسته را نشان می دهد و تاثیر زیر شاخصهای ویژگیهای فردی مدیران) 273 / 0 = Beta و 000 / 0 = Sig ( و ویژگیهای اجتماعی مدیران) 334 / 0 = Beta و 000 / 0 = Sig ( و ویژگیهای مدیریتی مدیران) 544 / 0 = Beta و 000 / 0 = Sig ( بر توسعه ی پایدار معنادار می باشد. در نهایت مقدار ضریب پیرسون رابطه حکمرانی شهری و توسعه ی پایدار شهری در سطح خطای کمتر از 01 / 0 برابر 551 / 0 است

Keywords:

مدیریت شهری , حکمرانی خوب شهری , توسعه ی پایدار شهری

Authors

سیدعلی حسینی

نویسنده مسئول، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز رشت

یاسر قلی پور

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز رشت

محدثه باقری ثانی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز رشت

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • برک پور، ناصر و اسدی، ایرج(1390)، مدیریت و حکمروایی شهری، ...
 • بزی، خدارحم و سرگلزایی، صدیقه(1391)، ارزیابی نقش و جایگاه زنان ...
 • بوجانی، محمدحسین(386 1)، لزوم بازبینی محتوای مدیریت کلان شهری، روزنامه ...
 • ترابی، علیرضا(383 1)، مدیریت پایدار شهری در گرو حکرانی خوب، ...
 • پاداش، حمید و جهانشاهی، بابک و صادقین، علی(1386)، مولفه ها ...
 • حناچی، سیمین(1383)، بررسی نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه ی ...
 • بررسی و ارزیابی جایگاه نظم حکمروایی خوب شهری در ساختار مدیریتی شهر شیراز [مقاله کنفرانسی]
 • رهنمایی، محمدتقی و کشاورز، مهناز(1389)، بررسی الگوی حکمرواای خوب و ...
 • زیاری، کرامت اله و مهدی نژاد، حافظ و پرهیز، فریاد(1388)، ...
 • زیبایی، نیره(1387)، حکمروایی شهری، زمینه سازپاید http , citymanager.b logfa. ...
 • سعیدنیا، احمد(1379)، مدیریت شهری، سازمان شهرداری های کشور، جلد یازدهم، ...
 • سعیدی، عباس(1387)، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، موسسه فرهنگی، اطلاع ...
 • شریفیان ثانی، مریم(1380)، مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری، ...
 • شهید ی، محمدحسین (386 1)، شهرسازی، حمل و نقل و ...
 • صالحی، اسماعیل(1381)، اجلاس سال 2002 کشورها در ژوهانسبوگ و اهمیت ...
 • عسگری، علی(1378)، طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری ...
 • لاله پور، منیژه(1386)، حکمران شهری و مدیریت شهری در کشورهای ...
 • لطفی، حیدر و دیگران(1388)، مدیریت شهری و جایگاه آن در ...
 • لطیفی، غلامرضا(1387)، مدیریت شهری، چاپ اول، تهران، نشر موسه فرهنگی، ...
 • نوبری، نازک و رحیمی، محمد(1389)، حکمرانی خوب شهری یک ضرورت ...
 • _ , Kenneth. J.Davey. Elements Urban Management , 1993, World ...
 • Kearns.A & paddison. R(2000), New Challenges for Urban Governance, Urban ...
 • Lewis dan and Jaana mioch(2005).Urban vulnerability and good govermance .Jurnal ...
 • McCarney, P , Halfani, M , Rdriquez, A.(1995).Towards an understanding ...
 • Stren, R, Kj ellberg, B .(Eds) .Prespectives on the City.Centre ...
 • .Pierre, J.(2000 , Models of Urban Governance : The institutional ...
 • H amed inger, A(2004) .The changing organization of spatial planning ...
 • Sheng.Yap kioe(2010). Good Urban Governance in Southeast Asia, Envirement and ...
 • Un-H ab itat(2 009)Urban Govermance index(UGI) a tool to measue ...
 • Wong, S. _ Tong. B and Horen, B.V. 2006. Strategic ...
 • UNDP (2000) .Characteristis of good govermance .The Urban Governance initiative ...
 • نمایش کامل مراجع