ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به حاکمیت بالینی، موانع، عوامل تسهیل کننده و پیامدهای این رویکرد

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 457

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HBR-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1395

Abstract:

حاکمیت بالینی چارچوبی است که در آن سازمان های ارائه دهنده خدمات بالینی، در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخ گو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی خدمات بالینی شکوفا می شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمات می پردازند. با توجه به این که بیش از نیم دهه است رویکرد حاکمیت بالینی به بیمارستان های ایران معرفی شده است و کارکنان بالینی نقش بسیار مهمی در اجرا و ساماندهی آن دارند؛ لذا این مطالعه با هدف ارزیابی نگرش کارکنان بالینی نسبت به حاکمیت بالینی، موانع، عوامل تسهیل کننده و پیامدهای اجرا و ساماندهی این رویکرد انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به شیوه مقطعی در یک بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393 انجام شده است. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و پنج بخشی (مشخصات دموگرافیک، نگرش، موانعف عوامل تسهیل کننده و پیامدهای حاکمیت بالینی) جمع آوری شدند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام گرفت و 147 نفر از پرسنل بالینی در مطالعه شرکت کردند. از آمار توصیفی (درصد میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (آزمون t مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد 73/5% از کارکنان سابقه شرکت در برنامه های آموزشی حاکمیت بالینی را داشتند. نگرش کارکنان بالینی نسبت به حاکمیت بالینی در حد متوسط بود (1/21±3/18). همچنین موانع، عوامل تسهیل کننده و پیامدهای حاکمیت بالنی نیز در حد متوسطی بودند. بزرگترین مانع از دیدگاه کارکنان افزایش کاغذبازی، مقررات و تشریفات اداری (1/91±4/01) بود. مهمترین فاکتور تسهیل کننده برنامه های آموزشی مانند سمینارها و کارگاه ها (1/20±3/77) و مهمترین پیامد حاکمیت بالینی جلوگیری از اشتباهات و خطاها در مسیر ارائه خدمات و یادگیری از آنها (1/95±3/48) بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به این که اجرای حاکمیت بالینی پیچیده و پویا است اجرا و ساماندهی موفق آن نیازمند یک برنامه استراتژیک متناسب با ساختارف موقعیت و امکانات بیمارستان های ایران و بر اساس موانع و عوامل تسهیل کننده و پیامدهای سازنده آن است.

Authors

جمیله فرخ زادیان

استادیار، بخش بهداشت همگانی، دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

پروین منگلیان شهربابکی

دانشجوی دکتری دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران- مربی گروه پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابک، شهربابک، ایران