تخمین تابع تقاضای نقدینگی و کشش درآمدی کوتاهمدت و بلندمدت در ایران، رویکرد ARDL

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 591

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECONF01_211

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

Abstract:

اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است. به همین جهت شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر آن میتواند زمینه لازم را برای اثرگذاری موفقیتآمیز سیاستها و نیل بهاهداف مقامات پولی فراهم کند. هدف این تحقیق بررسی رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای وسیع پول طی دوره 1391 - 1338 در اقتصاد ایران است و برای دستیابی به این هدف، از الگوی خود رگرسیونی با وقفههای تعمیمیافته استفادهشده است. نتایج حاصل ازبرآورد الگوی موردمطالعه، حاکی از آن است که متغیرهای تقاضای نقدینگی، تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و نرخ ارز همجمع بوده ویک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای نقدینگی و عوامل مؤثربرآن وجود دارد. همچنین نرخ سود سترردههای بلندمدت بر روی تقاضای نقدینگی در کوتاهمدت و بلندت تأثیری ندارد. کشش درآمدی کوتاهمدت تقاضای نقدینگی برابر 28 % و کشش بلندمدت آن معادل 93 % هست. برای تحلیل پویاییهای کوتاهمدت، از الگوی تصحیح خطا ECM) ( استفادهشده که نتایج آن بیانگر سرعت نسبتاً کند تعدیل خطای عدم تعادل به سمت تعادل بوده است

Keywords:

Authors

ویدا ورهرامی

عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

محمد سرلاب

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آصمدی بروجردی، رضا، 1390. "تخمین هزینه رفاهی تورم در ایران"، ...
 • 1]نوفرستی، محمد، پاییز1374. "رابطهتقاضابرا یپولبا نرخبرابریا رزونرختورم "، فصلنامه برنامه ...
 • آصادق زاده یزدی، علی، جعفری صمیمی، احمد، علمی، زهرا، زمستان ... [مقاله ژورنالی]
 • ده‌مرده، نظر و ایزدی، حمیدرضا، بهار1386.« تقاضای پول در ایران ...
 • برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مد لهای تصحیح خطا و هم جمعی [مقاله ژورنالی]
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، ...
 • 2]نوفرستی، محمد، ریشهواحد وهمجمعید راقتصاد سنجی، تهرا _ نتشا را ...
 • Sameti, Morteza and Yazdani, Mehdi (2007), "Econometrics Analysis of Demand ...
 • Keynes, J. M, 1936, The General Theory of Employment, Interest, ...
 • Baumol, W. J, 1952, "The Transactions Demand for Cash: An ...
 • Tobin, J, 1956, "The Intere st-Elasticity of Transactios Demand for ...
 • Friedman, M, 1956, The Quantity Theory of Money: a Restatemet ...
 • Khan, M. Fahim, 2001, "Growth Stability and Inflation in an ...
 • Laidler, D. E.W, 1985, The Demand for Money: Theories, Evidence ...
 • Darrat, A. F, 1988, "The Islamic Interest-Free Banking System: Some ...
 • B ahmani -Oskooee, M _ and H. Rehman, 2005, "Stability ...
 • Dreger, C. and H. E. Reimers, and B. Roffia, 2006, ...
 • Kia, A. and A. Darrat, 2007, "Modeling Money Demand Under ...
 • Mundell, R. A, 1963, "Capital Mobility and Stabilization Policy Under ...
 • Arango, S. and M.I. Nadiri, 1981. "Demand for Money in ...
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. and R. J. Smith, 2001, ...
 • Pesaran, M. H. and B. Pesaran, 1997, Working With Microfit ...
 • نمایش کامل مراجع