بررسی رابطه استفاده از اینترنت با نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه گیلان)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 569

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJCR-7-28_003

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1395

Abstract:

اینترنت در حال دگرگون ساختن سیمای زندگی روزمره جوامع، به ویژه در میان قشر جوان است.جاذبه اینترنت باعث شده است که بسیاری از جوانان به جای تعاملات و دوستی های رو در رو بهسمت دوستی ها و روابط اینترنتی کشیده شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از اینترنتبا نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف در بین دانشجویان با تکیه بر دیدگاه های گیدنز است.روش پژوهش پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماریپژوهش را کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان تشکیل می دهند، ازبین آنان 372 نفر با روش نمونه گیری طبق های متناسب با حجم و نمونه گیری تصادفی ساده انتخابشدند. رابطه مشاهده شده بین متغیر نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف و متغیرهای نشا نگرمیزان و نحوه استفاده از اینترنت نشان می دهند که استفاده از اینترنت در نگرش مثبت به دوستیاینترنتی با جنس مخالف تأثیرگذار بوده و مطابق با دیدگاه گیدنز می توان گفت که افزایش کنش متقابلالکترونیکی ارزش ها و نگرش های سنتی در مورد رابطه بین دو جنس را تغییر داده است. رابطه یمثبت مشاهده شده بین سن دانشجویان و نگرش به دوستی اینترنتی نشا نگر نقش عامل زمان و فضابر روی تغییر نگرش ها است. در مجموع، با توجه به دیدگاه های گیدنز، گسترش کاربرد اینترنت بهعنوان بخشی از فرایند جهانی شدن در شکل گیری معانی اجتماعی جدید مانند دوستی اینترنتی باجنس مخالف نقش داشته است که از ویژگی های بارز جهان مدرن است.

Keywords:

اینترنت , نگرش به دوستی اینترنتی با جنس مخالف , نحوه استفاده از اینترنت , میزان استفاده از اینترنت , محیط های تعاملی اینترنت

Authors

محمدامین کنعانی

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

حمیده محمدزاده

کارشنا س ارشد جامعه شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)

فاطمه محمدزاده

کارشناس ارشد جامعه شناسی، مدرس دانشگاه پیام نور