بررسی اثر جهانی شدن بر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای صادر کننده نفت

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 412

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHCONF02_322

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

Abstract:

امروزه تبیین ارتباط متقابل بین جهانی شدن و توزیع درآمد از موضوعات چالش برانگیز در عرصه اقتصاد میباشد و نظریاتگوناگونی در این زمینه توسط موافقان و مخالفان ارائه شده است بطوریکه ابعاد و چگونگی تأثیرات آن بر نابرابری درآمدی بهطور کامل قابل پیشبینی نیست از اینرو لازم است تا با شناخت پیامدهای پدیده جهانیشدن از ابعاد مختلف در جهت کاهشآثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب آن بر توزیع درآمد اقدام شود. لذا در تحقیق حاضر، تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد درکشورهای صادر کننده نفت را مورد مطالعه قرار دادهایم. شاخص جدید و ترکیبی جهانی شدن kofکه دارای ابعاد اقتصادی،اجتماعی و سیاسی است، به عنوان شاخص جهانی شدن و ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در این مطالعه مورداستفاده قرار گرفته اند. همچنین در این تحقیق، برای دستیابی به نتایج بهتر آثار متغیرهایی نظیرتولید ناخالص داخلی سرانه،اندازه دولت، درآمدهای نفتی، قوانین و مقررات کسب و کار، اعتبارات و نیروی کار بر توزیع درآمد، طی دوره (2001-2012)نیز بررسی شده است. برای برآورد اثرات متغیرها، از رویکرد دادههای تابلویی و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفادهگردیده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان میدهد با گسترش جهانی شدن اقتصادی، توزیع درآمد نامتعادلتر میگرددهمچنین یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و قوانین و مقررات کسب و کار، اعتبارات ونیروی کار در سطح اطمینان 95درصد دارای تاثیر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد است، در حالی که سایر متغیرهای به کاررفته در تحقیق نظیر کوچک بودن اندازه دولت، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر منفی و معناداری بر توزیع درآمد کشورهایمنتخب دارند

Keywords:

شاخص جهانی شدن اقتصادی , kofضریب جینی , درآمدهای نفتی , قوانین و مقررات کسب و کار , اعتبارات ونیروی کار

Authors

فرزانه هاوی علی آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

سارا قبادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصغرپور، حسین و همکاران؛ تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد ...
 • بختیاری، صادق و شایسته افسانه؛ بررسی تاثیر بهبود فضای کسب‌وکار ...
 • پایتختی اسکویی، سیدعلی و طبقچی اکبری لاله. جهانی شدن و ...
 • سامتی، مرتضی و همکاران، اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن ...
 • اقتصادی، شماره4، پائیز1390، صفحات11-36 ...
 • کاتوزیان، محمدعلی. (1377). نفت و توسعه اقتصادی در خاورمیانه. نه ...
 • ایران، توسعه روستایی، شماره 2، پاییز و زمستان1389، صفحات 41 ...
 • اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران [مقاله ژورنالی]
 • شماره 46، 1384، صفحات 139 -170 ...
 • بازرگانی، شماره 54، بهار1389، صفحات 87-109 ...
 • Agenor p. 2000. The economics of adgustmeny and growth. Academic ...
 • Asteriou D, Dimelis S, Moudatsou A. 2014. Globalization and income ...
 • Bergh A, and Nilsson T 2010. Do liberalization and globalization ...
 • نمایش کامل مراجع