آنالیز اثرات پارامترهای اصلی شکل هندسی بدنه بالگرد بر ضریب پسا بر اساس روش تاگوچی و متدولوژی رویه پاسخ

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 565

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHCONF02_025

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

Abstract:

در طراحی بالگرد ها یکی از مسائل اصلی و الیه تعیین شکل هندسی بدنه بالگرد میباشد که بر مشخصات عملکردی بالگرد نظیر مصرف سوخت سرعت کروز پایداری و کنترل پذیری تاثیر بسزایی دارد ضرایب آیرودینامیکی بدینه بالگرد معیار اصلی تعیین کننده کیفیت ومناسب بودن شکل هندسی بدنه بالگرد محسوب میشوند مهم ترین ضریب آیرودینامیکی بدنه بالگرد ضریب پسا CDمیباشد طراحی بهینه شکل هندسی بدنه بالگرد فعالیتی پیچیده میباشد و تعیین اثرات پارامتر های مختلف هندسه بالگرد برضریب CDضروری است دراین مقاله طراحی آزمایشات کامپیوتری بر مبنای شبیه سازی دینامیک سیال محاسباتی بهمنظور مطالعه اثرات سه پارامتر اصلی هندسی بدنه بالگرد شامل نسبت بزرگترین عرض بدنه بالگرد به طول بالگرد W/Lنسبت بزرگترین ارتفاع بدنه بالگرد به طول بالگردD/L و نسبت شعاع انحنا دماغهبه بزرکترین عرض بدنه بالگرد(R/W) بر ضریبCD بکار برده شده است آزمایشات براساس روش تاگوچی 3(5) L25 طراحی شده است برای تعیین ارتباط میان ضریب آیرودینامیک پسا و پارامتر های شکل هندسی بدنه بالگرد ومیزان اهمیت هر پارمتر براین ضریت ازنمودار های رویه میانگین نسبت سینگنال به نوین(S/N میانگین اثرات اصلی متدولوژی رویه پاسخ (RSM و آنالیز واریانس ANOVA استفاده شده است همچنین مدل ریاضی برای تخمین ضریب آیرودینامیکی CD از طریق متدولوژی روه پاسخ RSMتوسعه داده شده نتایج در سطح اطمینان95%نشان میدهد که موثر ترین پارامتر بر مقدار ضریب CD بدنه بالگرد پارامتر D/L با سهم 42.9 %میباشد و اثر پارامتر W/L برضریب CDبدنه از نظر آماری معنادار نیست

Keywords:

دینامیک سیال محاسباتی , ضریب آیرودینامیکی پسا (CD) , آزمایشات بر اساس روش تاگوچی , متدولوژی رویه پاسخ RSM , آنالیز واریانسANOVA نسبت سیگنال به نویز S/N

Authors

حسین شیخی

دانشگاه آزادی اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مهندسی صنایع تهران ایران

عباس سقائی

دانشگاه آزادی اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مهندسی صنایع تهران ایران