بررسی سطح سرمی بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن- 1 (PAI-1) در پاسخ به یک ماه ترکیب تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 415

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJH-20-3_010

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

Abstract:

مقدمه و هدف: بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (Plasminogen Activator Inhibitor-1; PAI-1) یکی از مهمترین تنظیمکننده های فیبرینولیز در عروق آسیب دیده است و در پاتوژنز ترومبوز آنها درگیر است . هدف م طالعه حاضر تعیین تأثیر یکماهتمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر بازدارنده فعالکننده پلاسمینوژن نوع 1 است. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 30 دانشجوی دختر سالم غیر فعال بطور داوطلب انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه تمرین با ویتامین (تمرین استقامتی به همراه مصرف 400IU/day ویتامین E)، گروه ویتامین (تنها مصرف 400IU/day ویتامین E) و گروه کنترل (بدون فعالیت و بدون مصرف ویتامین E) تقسیم شدند . تمرین استقامتی شامل 4 هفته دویدن روی نوار گردان و3 روز در هفته بود که در هفته اول شدت تمرین 65 % ضربان قلب بیشینه و مدت 30 دقیقه در هر جلسه و پس از آن هر هفته 5درصد به شدت و 5 دقیقه به مدت تمرین اضافه می شد . جهت بررسی تغییرات آنتی ژن PAI-1 دو نمونه خونی قبل و 48 ساعت پس از تمرین گرفته شد.نتایج: بعد از چهار هفته تمرین، سطوح PAI-1 در گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (P≤0/05) در حالیکه PAI-1 به ترتیب در گروه تمرین با ویتامین، کاهش و در گروه ویتامین، افزایش یافت اما این تغییرات معنی دار نبودند . تغییرات PAI-1 در پاسخ به 4 هفته تمرین بین سه گروه بطور معنی داری متفاوت بود (P≤0/05). اما آنالیز آماری نشان داد که تفاوت مشاهده شده ناشی ازتفاوت در سطوح استراحتی PAI-1 می باشد. نتیجهنهایی: براساس یافته های مطالعه حاضر این احتمال وجود دارد که ترکیب مصرف ویتامین E و تمرین استقامتی منظم و همچنین مصرف ویتامین E به تنهایی از طریق کاهش و یا جلوگیری از افزایش سطوح آنتی ژن PAI-1 باعث بهبود سیستم فیبرینولیز شود.

Keywords:

بازدارنده فعال کننده پلاسمینوژن نوع 1 , تمرین استقامتی , ویتامین E

Authors

سجاد احمدی زاده

استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

حسنا رشیدی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی

سجاد کرمی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش

مجید امانی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش