رابطهی بهزیستی روانشناختی با عملکرد شغلی معلمان مراکز استثنایی استان لرستان

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 633

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CJLP01_027

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396

Abstract:

پژوهش حاضر رابطهی بهزیستی روانشناختی با عملکرد شغلی معلمان مراکز استثنایی استان لرستان را موردبررسی قرار داده است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری را کلیه معلمان مراکز استثنایی لرستان در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 600 نفر تشکیل میدادند. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 234 نفر از افراد جامعه به روش نمونهگیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای جمعآوری دادهها، از دو پرسشنامه استاندارد: بهزیستی روانشاختی ریف (1980 (و عملکرد شغلی پاتر سون (2000 (استفاده گردید. دادههای پژوهش با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تجزیهوتحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو متغیر بهزیستی روانشناختی و عملکرد شغلی معلمان مراکز استثنایی استان رابطه وجود داشت (05/0

Authors

حسین مریدیان

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد بروجرد

داود کردستانی

عضوهییت علمی دانشگاه پیام نور بروجرد

کورش گودرزی

عضوهییت علمی دانشگاه آزاد بروجرد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • لعلایی، بهزاد. (1390). شرکت‌های موفق جهان چونه استخدام می‌کنند .تهران ...
 • ابوالعلایی، بهزاد. (1390). مدیریت عملکرد راهنمای مدیران برای ارزیابی و ...
 • احمدی، مالک؛ امانی ساری بگلو، جواد و معصومی، وحیده.(1393). کاربرد ...
 • ارشدی، نسرین و شکر کن، حسین. (1386). بررسی رابطه فشار ...
 • رشدی، نسرین. (1386). طراحی و آزمودن الگی از پیشایندها و ...
 • ونسون، الیوت (1388). روانشناسی اجتماعی. مترجم: شکر کن، حسین. انتشارات ...
 • تای، جواد؛ خدا پناهی، محمد کریم؛ فتحی آشتیانی، علی؛ اتی، ...
 • اسپکتور، پل (2006). روانشناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه: محمدی، شهناز ...
 • استوارت، گرگ ال و براون، کنت جی. (1388). مدیریت منابع ...
 • اصلان پور جو کندان، محمد، شهبازی، فاطمه و ملکی، رضا. ...
 • باقری، مسلم و تولایی، _ بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر ...
 • بیانی، علی اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و بیانی، علی. (1387). روایی ...
 • سعادت، اسفندیار. (1394) مدیریت منابع انسانی (چاپ دهم). تهران : ...
 • شکر کن، حسین؛ نیسی، عبدالکاظم نعامی، عبدالزهرا ومهرابی زاده هنرمند، ...
 • قاسمی، احمدرضا (1393). بررسی نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی بر ...
 • کامرون، کیم(2008) رهبری مثبت گرا: استراتژی هایی برای عملکرد فوق ...
 • کورمن، آبراهام ک (1386). روان تاسی صنعتی و سازمانی. مترجم: ...
 • گریفین، مورهد (1386)، رفتارسازمانی. ترجمه مدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، ...
 • Campbell P, McHenry JJ, Wise LL.(1990) Modeling job performance in ...
 • Gieter, S., Hofmans, J., & Pepermans, R. (2011). Revisiting the ...
 • Hartmann, N., Rutherford, B., Feinberg, ., & Anderson, J. (2013). ...
 • Mafuzah, M., Juraifa, J.(2016). Emotional Intelligence and Job Performance: A ...
 • Wadhawan, K.(2016). Psychological well-being as a predictor to job performance ...
 • Wilson, J., Et Al. (1990). "Income Sufficiency as a Predictor ...
 • Wissing, M.D& Fourie, A .(2000). Spirituality as a Component of ...
 • Yamaguchi, I. (2013). A Japan-US Cross-Cultura Study of Relationships among ...
 • Yang, L., Huang, C., & Hsu, T. (2014). Knowledge Leadership ...
 • Yavuz, M. (2010). The Effects of Teacher , Perception of ...
 • Yeh, Y. (2014). Exploring the Impacts of Employee Advocacy on ...
 • نمایش کامل مراجع