بررسی اثر بخشی امیددرمانی گروهی بر سلامت روان زنان باردارشهرستان بستک

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 562

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP03_036

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396

Abstract:

بارداری پراسترس ترین دوران زندگی زن می باشد و شدت این استرس در سه ماهه سوم بیشتر است است؛ در این دوران امکان بروز حالت هایی مانند نوروز 1 ، افسردگی 2 ،اضطراب 3، ترس مرضی 4 و اختلال وسواس 5 زیاد است امید درمانی نشان داده که می تواند وسیله موثری برای مبارزه و فایق آمدنبر اختلالات خلقی ملایم، افسردگی، اضطراب، بی اشتیاقی و کم رغبتی، و عموما حالت های ناشی از احساس ناتوانی و بی تعلقی و پادرهوایی باشد. این مطالعه بررسی اثربخشی امیددرمانی گروهی بر سلامت روان بوده است که به این منظور جامعه ی آماری پژوهش، زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک زنانبیمارستان فارابی بستک انتخاب شد .از آنجا که روش مطالعه آزمایشی بود تعداد چهل نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان به روش تصادفی انتخاب شد ه و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشگماشته شدند. ابتدا آزمون سلامت روان از هردو گروه به عمل آمد سپس جهت گروه آزمایش هشت جلسهامیددرمانی گروهی برگزار شد وگروه کنترل آموزشی دریافت نکردند ، پس از زایمان مجددا سلامت روان در هر دو گروه سنجش شد. نتایج نشان داد میزان سلامت روان در سطح معناداری کمتر از 0001 / در گروهازمایش بالاتر از گروه کنترل هست و امید درمانی گروهی توانسته است به طور معناداری ، سلامت روان زنان باردار را افزایش دهد.

Keywords:

درد زایمان-امید درمانی گروهی-زنان باردار

Authors

سیدعبدالوهاب سماوی

استادیار دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

انوشه ملا

گروه روانشناسی بالینی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.