طراحی مدل چابکی سازمانی برای شرکت های گاز استانی (مطالعه موردی شرکت گاز استان اردبیل)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 638

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCSM01_062

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

مقدمه: برای انجام این تحقیق مبانی نظری برگرفته از مبانی گلدمن و همکاران در خصوص چابکی سازمانی بوده است و از متغیرهای مستقل(هوش تکنولوژی، خلاقیت سازمانی، تعهد سازمانی) و (اعتماد سازمانی) به عنوان متغیر واسطه و چهار رکن اساسی چابکی سازمانی شامل (تشکیل دادن مشارکت مجازی ،ارزش قایل شده برای مهارت ها و دانش انسانی،آمادگی رویارویی با تغییرات، و پاسخگویی به مشتری) بعنوان متغییر وابسته در این تحقیق استفاده گردید روش بررسی: جامعه آماری این تحقیق کارکنان،پیمانکاران و مشترکین شرکت گاز استان اردبیل می باشد که تعداد 568 نفر جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شدند . پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از مدل معادلات ساختاری نسبت به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده و نرم افزارهای SPSS ولیزرل مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد با توجه به ضریب مسیر و همچنین آماره t می توان گفت: اعتماد سازمانی با چابکی سازمانی و خلاقیت سازمانی با چابکی سازمانی رابطه معنادار و مثبتی داردو با توجه به ضریب مسیروآماره t می توان گفت: اعتماد سازمانی رابطه بین هوش تکنولوژی و چابکی سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه بین تعهد سازمانی و چابکی سازمانی را تعدیل می نماید.

Authors

فریدون آزما

گروه مدیریت دولتی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

حسین محمدقاسمی

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران