مدلسازی تاثیرات حرارتی سیالی محیط متخلخل بر مخلوط هیدروژن هوا عبوری از آن با نرمافزار Comsol

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 620

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

H2FC04_030

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

از کاربرد های مهم محیط متخلخل میتوان به موثر بودن وجود تخلخل در الکترودها و لایه های کاتالیست در پیل های سوختی اشاره نمود لذا تحلیل چگونگی رفتار جریان در محیط متخلخل کمک بسیاری در این زمینه میکند. در این مقاله مدلسازی جریان هیدروژن هوا و هوا در محیط متخلخل با کمک نرم افزار - Comsol ایجاد شده است.مقایسه تغییرات دمای بیبعد برای هوا نشان میدهد که درصد خطای اندازه گیری شده نسبت به نتایج آزمایشگاهی قابل قبول بوده و برای جریان دارسی حل دقیقتر از مدلهای جریانی آرام و متلاطم است. با توجه به اثرات خواصمخلوط، برای جریان دارسی گرادیان دمایی در حالتی که مخلوط هوا هیدروژن به محیط متخلخل وارد شود کمتر از - هوا است که میزان اختلاف بین این دو حالت حداکثر برابر با 35 % میباشد. از نتایج این مطالعه میتوان بسته به نوع کاربرد رژیم جریان در محیط متخلخل در مدلسازی پیلهای سوختی مختلف استفاده کرد.

Authors

مجتبی رضاپور

دانشجوکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی

سیدابوذر فنایی

استادیار دانشگاه بیرجند گروه مکانیک تبدیل انرژی