تاثیر عوامل جهانی شدن بر رفتار سازمانی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,205

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0799

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

جهانی شدن بهصورت یک موج توفنده، روابط و مناسبات کشورها و دولتها را دگرگون ساخته و با سرعت، پیوندهای پیچیدهای بین فرهنگ ها و جوامع بشری ایجاد کرده است. آنچه در این شرایط بهعنوان عنصر محوری تاثیرگذار و تاثیرپذیر مطرح میشود، توجه به عناصر و مولفههای انسانی است . در ایران کلید طراحی و اجرای برنامههای توسعه و مدیریت مطلوب، توسعه و مدیریتمنابع انسانی استراتژیک است. در این مقاله ضمن شناسایی ابعاد مختلف جهانی شدن و تعریف مدیریت منابع انسانی، چالشهای ناشی از این پدیده در زمینه مدیریت منابع انسانی، مورد بررسی و مداقه واقع و در ادامه تا حد امکان سعی شده تا ظرفیتسازی در عصر جهانی شدن تبیین و ارایه گردد. شما هر روز با واژهی جهانی شدنglobalization از طریق اخبار، خواندن روزنامه هایا شنیدن از مردم بطور اتفاقی مواجه میشوید که بنظر میرسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است . پس جهانی شدنچیست جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی، فرآیند خصوصی سازی بازارها، سیاستها و سیستمهای حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است .پیامدهای این تغییر ساختار اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد داخلی، رفاه و آسایش بشر ومحیط زیست، موضوعی برای بحث آزاد در بین سازمانهای بینالمللی ، موسسات دولتی و دانشگاهی دنیا گشته است . در سطح تجاری و بازرگانی، زمانی از جهانی شدن سخن به میان میآوریم که شرکتها تصمیم میگیرند در پدید آمدن و شکل گرفتن اقتصاد جهانی شرکت نمایند و موقعیت خودشان را در بازارهای خارجی تثبیت کنند . آنها ابتدا محصولات و خدماتشان را با توجه به آخرین مقتضیات فرهنگی و زبانی کاربر منطبق میکنند و سپس از تحول عظیم اینترنت حداکثر استفاده را مینمایند و بهطور مجازی با استفاده از یک وب سایت اشتراکی چند زبانه درمراکزتجاری بینالمللی حضور مییابند. به گفته مک گور جهانیشدن یعنی افزایش شمار پیوند ها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت ها دامن می گسترانند و نظام جدید جهانی را می سازند . مارتین آلبرو از دیگر نظریه پردازان پدیده جهانی شدن این پدیده را به فرایند هایی که بر اساس آن تمام مردم جهان در یک جامعهواحد و فراگیر جهانی به هم می پیوندند، تعریف می کند . بنابراین تعاریف که به آن ها اشاره شد، جهانی شدن پدیده ای ست که در آثر وقوع آن،در تصمیم گیری ها،وفعالیت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی انسان ها،نقش مرز های جغرافیایی به حداقل کاهش می یابد.در این رهگذر منافع تک تک انسان ها و کشور ها بیش از پیش در منافع تمام مردم و در تمام کشورهای جهان در هم تنیده خواهند شد مردم سراسر دنیا نسبت به گذشته از ارتباط بیشتری با یکدیگر برخوردارند

Keywords:

جهانی شدن , ابعاد جهانی شدن , مدیریت منابع انسانی , استراتژی مدیریت منابع انسانی و نوآوری در توسعه منابع انسانی