مدیریت بحران امام خمینی (ره) در دوران جنگ تحمیلی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 605

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RNM-2-20_005

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

Abstract:

این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و از لحاظ هدف کاربردی به بررسی نقش امامخمینی به عنوان مدیر بحران جنگ میپردازد. روش جمع آوری دادهها، بصورت اسنادی و کتابخانهای و مصاحبهای بوده است و از نظر زمان، تاریخی بوده و از نظر آماری، توصیفی و از لحاظ کنترل متغیرها، غیرآزمایشی است و روایی محتوایی و متنی توسط متخصصان و اساتید صاحب-نظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت. چرا که رهبران نقش اساسی را در مدیریت بحرانها و جنگهای بینالمللی ایفا می- نمایند و امامخمینی نیز به عنوان مدیر بحرانهای بینالملل، همواره با عمل به ادای تکلیف الهی و توجه به تعهدات وموازین بینالملل و در عین حال، اراده راسخ و خللناپذیر به اصول و احترام به یک سلسله وظایف شرعی و ارزش محور و برخوردار از رفتار مناسب در محیط اجتماعی و هنجارهای مشترک، با اتخاذ تدبیر استراتژیک، جنگ تحمیلی علیه ایران کهپیامد بحران انقلاب اسلامی را به نحو مطلوب اداره و در طول آن به جهان صادر نموده است. استراتژی امامخمینی در عدم هراس از ابرقدرتها موجب پیروزیها و ناکامی دشمنان میشد.

Authors

جمشید محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

پرویز احدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز