بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیریت و ویژگی های پیشبینی سود

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 440

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC02_044

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

Abstract:

سیستم اطلاعاتی معتبر ، صحیح و مربوط یکی از عوامل موثر برکارایی و توسعه بازارهای سرمایه است که با ارایه اطلاعات به موقع وقابل اتکا از میزان عدم اطمینان می کاهد و موجب تصمیم گیری بهینه می شود. یکی از اطلاعات مهم در بازار سرمایه ، پیش بینی سود توسط مدیریت است و یکی از عواملی که در پیش بینی سود موثر است بیش اطمینانی مدیرانمی باشد نظر به اهمیت این مهم، در این تحقیق به بررسی ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیریت و ویژگی های پیش بینی سود پرداختیم. نمونه آماری 127 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1394-1388 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره از نرم افزارهایSpss و Eviwsمورد بررسی قرار گرفت است . نتایج پژوهش نشان داد که بین بیش اطمینانی مدیریت و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه منفی و معنیداری وجود دارد و این پدیده روانشناسی موجب افزایش در فراوانی پیشبینی سود در شرکت می شود.

Keywords:

اطمینان بیشاز حد مدیریت , دقت پیشبینی سود , فراوانی پیشبینی سود

Authors

ملیحه امیری اسفندقه

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود ، شاهرود، ایران

محمدرضا عبدلی

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود ، شاهرود ، ایران