بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک با سلامت نظام اداری در اداره امور مالیاتی استان سمنان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 482

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAH01_064

تاریخ نمایه سازی:

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک با سلامت نظام اداری در اداره امور مالیاتی استان سمنان است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش، جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در اداره امور مالیاتی استان سمنان در سال 1395 می باشد که با توجه به استعلام کارگزینی اداره امور مالیاتی استان سمنان، تعداد نفرات 200 نفر از کلیه افراد شاغل می باشد که با توجه به فرمول کوکران 132 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. با توجه به اینکه پژوهش حاضر پیمایشی است، تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار SPSS صورت می پذیرد. بر پایه این تحلیل ها، فرضیه اصلی و فرعی مورد قبول واقع شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین استقرار دولت الکترونیک و سلامت نظام اداری رابطه وجود دارد و همچنین بین ساخت فنی، ساخت قانونی، ساخت منابع انسانی، ساخت فرهنگی دولت الکترونیک و سلامت نظام اداری رابطه وجود دارد.

Authors

سید ابراهیم میر علی اکبری

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

محمدرضا رستمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

جلیل غریبی

دکترای سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس