بررسی نقش تبلیغات و ترفیع پولی بر کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند در مصرف کنندگان فرآورده های لبنی کاله شهر شیراز

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 274

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAH01_281

تاریخ نمایه سازی:

Abstract:

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، توانمندی سازمان ها در به کارگیری دارایی های نامشهود، قدرت اصلی ارزش آفرینی آنها را شکل می دهد. در سال های اخیر موضوع برند توجه محققان حوزه بازاریابی را به خود جلب کرده است. یک برند قوی می تواند با ارزش ترین دارایی یک موسسه تجاری محسوب شود زیرا باعث می شود سازمان بتواند حاشیه سود بیشتر و کانال های همکاری بهتر به دست آورد. وفاداری به برند مدت هاست به عنوان یکی از سازه های اصلی بازاریابی به شمار می آید. در حال حاضر شرکت ها با افزایش اثربخشی برنامه های بازاریابی و وفاداری برند با کسب مزیت رقابتی ارزش ارایه می کنند. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها جز پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 1500 نفر از مصرف کنندگان محصولات لبنی کاله شهر شیراز می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و کرجسی استفاده و به منظور جمع آوری داده ها با توجه به جمعیت جامعه آماری تعداد 306 نفر بصورت تصادفی انتخاب شد. داده ها از طریق نرم افزار Spss22 مورد تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج نگرش افراد نسبت به تبلیغات بر کیفیت ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی بین ادراکات مصرف کننده از هزینه تبلیغات با کیفیت ادراک شده و همچنین بین کیفیت ادراک شده با وفاداری به برند ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین بین کیفیت درک شده با ترفیع پولی رابطه معنادار و منفی وجود دارد.

Authors

سونیا بهزادی نسب

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ( فارس)