بررسی میزان خطای منحنی های سنجه رسوب برای برآورد بار معلق رودخانه ارمند

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 427

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC10_306

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

Abstract:

برای تعیین میزان بار معلق رودخانه ها به آمار دقیق دبی رسوب نیاز است. اما نمونه برداری دبی رسوب به صورت روزانه کاری دشوار و هزینه بردار است. بنابراین به منظور تعیین میزان رسوب معلق، از روش های هیدرولوژیکی استفاده می شود که این روش ها شامل حد وسط دسته ها، فصلی، دوره مشابه هیدرولوژیکی و منحنی سنجه رسوب و ... است و در این تحقیق برای تعیین بار معلق رودخانه ارمند از هفت روش برآورد هیدرولوژیکی رسوب استفاده شد. در این تحقیق از آمار دبی جریان و دبی رسوب ایستگاه هیدورمتری ارمند واقع بر رودخانه ارمند در حوضه کارون بزرگ در استان چهار محال و بختیاری استفاده شد که دوره آماری مورد نظر از ابتدای سال 1370 تا انتهای سال 1392 می باشد. این روش ها براساس شاخص های آماری ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب تعیین و درصد خطای نسبی ارزیابی شد. که براساس این شاخص ها روش نسبت ها با ریشه میانگین مربعات خطا 22535/11 و ضریب تعیین 0/79 و درصد خطای نسبی 10/57 به عنوان بهترین روش برآورد بار معلق رسوب ورودی به سد کارون 4 انتخاب شد. در این روش میزان رسوب ورودی برابر 10745441/6 بدست آمد.

Authors

حسین صمدی بروجنی

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

روح الله فتاحی نافچی

استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

محمدعلی نصر اصفهانی

دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

سکینه رسولی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد