رابطه موارد استرس زای شغلی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت گاز

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 462

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ASMD-2-2_005

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

هدف این پژوهش، بررسی رابطه موارد استرس زای شغلی با رضایت شغلی در کارکنان شرکت گاز بود. نمونه پژوهش حاضر را 80 نفر از کارکنان شرکت گاز تشکیل دادند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند. دادهها با استفاده از دو پرسشنامه 35 سوالی استرس شغلیHSE و پرسشنامه 20 سوالی رضایت شغلی مینه سوتا جمع آوری شده بودند. 1 فرضیه در پژوهش حاضر با استفاده از روش ضریب همبستگیو ضریب رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد استرس شغلی و 4 مولفه ی آن تقاضا، حمایت، ارتباط و نقش با رضایت شغلی رابطه معناداری دارند p <0.05 همچنین، نتایج ضریب رگرسیون نشان داد استرس شغلی و مولفه های آن قادر به پیش بینی رضایت شغلی کارکنان شرکت گاز می باشند. بنابراین، ضمن تبیین نتایج این پژوهش، در پایان، محدودیت ها و پبشنهادات پژوهش نیز ارایه شده اند.

Keywords:

موارد استرس زای شغلی , رضایت شغلی

Authors

حسین فتاحی اردکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

محمدحسین امینی خواه

هییت علمی دانشگاه