آقای دکتر Hossein Fatahi Ardakani

Dr. Hossein Fatahi Ardakani

استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298743)

12
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers