نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 754

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLR-2-6_001

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرم شناسی در سال های اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارت ها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرایم شدید مجرمان خطرناک اعمال می شود و می تواند زمینه ساز بروز چالش های حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفا به دغدغه ها و موانع بهکارگیری یکی از جلوه های نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهره گیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارایه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهی بخشی کنش گران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامه های نظارت در کشورهای دیگر، می تواند زمینه ساز تدوین قوانین موثر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلف ازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیث تعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستی ها و مشکلات زیادی مواجه است. ازاین رو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارایه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعات مورد تاکید است.

Authors

علی حسین نجفی ابرندآبادی

استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

حسین ایارگر

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین (نویسنده مسیول)