بررسی تاثیر دوپینگ نیترات نیکل بر فعالیت الکتروکاتالیستی آندهای دی اکسید سرب با استفاده از آزمون های الکتروشیمیایی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 742

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES11_413

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

Abstract:

در این پژوهش اثر دوپینگ نیترات نیکل بر فعالیت الکتروکاتالیستی آندهای دی اکسید سرب حاصل از فرآیند ترسیب الکتروشیمیایی بررسی شده است. مقدار 5 گرم/لیتر از نیترات نیکل به حمام آبکاری دی اکسید سرب اضافه گردید. سپس آزمون پایداری در زمان های 20 ، 50 و 100 ساعت بر روی نمونه ها به منظور ارزیابی پایداری آند صورت پذیرفت. همچنین پس از پایان هر بازه زمانی به منظور بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی پوشش دی اکسید سرب دوپ شده، بر روی نمونه آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی صورت پذیرفت. همچنین آزمون ولتامتری چرخه ای جهت ارزیابی پتانسیل تصاعد اکسیژن، بر روی هر نمونه قبل از شروع و بعد از اتمام زمان آزمون پایداری صورت گرفته است. مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز عنصری بر روی هر نمونه قبل از شروع و پس از اتمام آزمون پایداری، جهت بررسی ریزدانه شدن و تحلیل مکانیزم های تخریب پوشش صورت پذیرفت. نتایج تصاویر میکروسکوپی الکترون روبشی و آزمون های الکتروشیمیایی بیانگر پایداری بیشتر آندهای دی اکسیدسرب دوپ شده توسط نیترات نیکل با غلظت بهینه 5 گرم/ لیتر نسبت به آند فاقد افزودنی می باشد. نتایج حاصل از آنالیز عنصری و آزمون پایداری نشان داد که مکانیزم غیرفعال شدن آند دی اکسید سرب فاقد افزودنی، تخریب مکانیکی پوشش و پسیواسیون زیرلایه در اثر نفوذ محلول حاوی کلرات سدیم به زیرلایه و تشکیل 2 TiO است.

Keywords:

آند دی اکسید سرب , دوپینگ نیترات نیکل , ترسیب الکتروشیمیایی , آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی , آزمون ولتامتری چرخه ای , آزمون پایداری

Authors

شاهین فضلی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، مهندسی مواد خوردگی و حفاظت از مواد،

کوروش جعفرزاده

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، تخصص: مهندسی مواد خوردگی و حفاظت از مواد

سیدمرتضی میرعلی

محقق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، تخصص: مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد